Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Alıcı verici arasındaki short tandem repeat 'STR' farklılıklarının human leukocyte antigen 'HLA' uygun verici kardeşten yapılan allojeneik hematopoietik kök hücre nakli üzerine etkisi

The impact of disparity in short tandem repeats (STRs) analysis on the outcome of allogeneic hematopoietik cell transplantation (ALLO-HCT) from HLA-identical sibling donors

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 242725 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

KTB allo-HHT sonrası kimerizmin takibinde yaygın olarak kullanılan ve duyarlılığı yüksek bir yöntemdir. Az sayıda çalışmada alıcı-verici KTB lokuslarındaki farklılıkların allo-HHT üzerine etkisi çalışılmıştır. Bu çalışmada amacımız alıcı verici arasındaki KTB lokuslarındaki farklılıkların erken ve geç dönem transplantasyon sonuçlarına etkisini geriye dönük olarak değerlendirmektir. Eylül 2001-Şubat 2007 tarihleri arasında HLA uygun kardeş vericiden allo-HHT yapılan ve transplantasyon öncesi KTB ile değerlendirilebilen 150 hasta (81 erkek/ 69 kadın) çalışmaya alınmıştır. Ortanca yaş 34 yıl (16-64 yıl) dı. Hastaların tanıları sıra ile: 66 AML, 24 ALL, 30 KML, 6 MDS ve 30 diğer malign veya malign olmayan hastalıklardı. Hastaların 121'ine myeloablatif ve 29'una indirgenmiş yoğunlukta bir hazırlık rejimi kullanılmıştır. Kliniğimizde kimerizm tayininde multipleks polimeraz zincir yöntemi ile 15 KTB lokusu (D3S1358, HUMvWA, D16S539, D2S1338, D81179, D21S11, D18S51, D19S433, THO1, FGA, D7S820, CSF1PO, D13S317, TPOX, D5S818) (ABI Prism 3130) amplifiye edilebilmektedir. Bu lokuslar alıcı-verici arasındaki uyum durumuna göre tam uyumlu (TU), kısmi uyumlu (KU) ve uyum yok(UY) olarak gruplandırılarak istatistiksel analizler yapıldı. Sonuçlar: En bilgi verici lokuslar D13S317, D18S51 ve D2S1338 lokusları olarak saptanırken, en az bilgi verici olanların ise CSF1PO ve TPOX lokusları olduğu görülmüştür. Çalışma grubundaki hastaların % 46,7'sinde (n=69) akut GvHH gelişirken, yalnızca 31 hastada akut ciddi GvHH (Gr II-IV) görüldü. Kronik GvHH sıklığı ise % 63,4'dü. Akut ciddi II-IV GvHH ayrı olarak değerlendirildiğinde TPOX lokusunda TU olanlarda akut GvHH gelişme sıklığı fazla idi (p=0,02). D7S820 lokusunda KU olanlarda kronik GvHH gelişme sıklığı UY ve TU'lu gruba göre fazla idi (p=0,016). TİÖ sıklığı D21S11 lokusunda KU olanlarda daha fazla iken, D5S818 ve FGA lokusunda UY ve KU olanlarda ise TİÖ sıklığı daha azdı. İki yıllık HSK ve GSK olasılığı sıra ile %58,1±5.5 ve %67,5±4,4 idi. D21S11 lokusunda TU olanlarda (P=0,07) ve D5S818 lokusunda KU olanlarda (p=0,009) HSK olasılığı daha fazla idi. Çoklu değişken analizde HSK üzerine tekli değişken analizlerdeki gibi D21S11 ve D5S818 lokuslarının etkisi vardı. GSK da aynı şekilde D5S818 ve D19S433 etkisi gösterilmiştir Hastalarımızdaki KTB lokuslarındaki uyumluluğu iki gruba indirgediğimizde: Tam uyum var ve tam uyum yok (Kısmi uyum ve uyum yok) grubu altında değerlendirdiğimizde; genel olarak GvHH gelişimi D21S11 lokusunda tam uyum yok ise artmaktadır. İstatisiksel olarak anlamlı olma eğilimindedir. GrII-IV GvHH sıklığı ise D18S51 ve TPOX lokuslarında tam uyum yok grubu azaltmaktadır. Kronik GvHH ise D7S820 lokusunda tam uyum olan grupta artmaktadır. İlk analizlere benzer olarak D21S11 lokusunda uyumsuzluk TİÖ arttırırken, D5S818 ve FGA lokuslarında uyumsuzluk TİÖ azaltmaktaydı. GSK üzerine D5S818 lokusunun etkisi devam ederken, D19S433 lokusunun hafif etkisi görülmüştür. Sonuçta, bazı KTB lokuslarında allojeneik transplantasyon sonuçları etkilenmektedir, bu etkilerin transplantasyon sonuçlarını etkileyen diğer değişkenler ile birlikte analizi yapılmalıdır. Sonuçta KTB'deki farklılıklar transplantasyon sonucunu etgkileyebilmekte, ancak sonuçlarımızın çok merkezli bir çalışmada ve beraberinde transplantasyon sonuçlarını etkileyen diğer değişkenler ile birlikte değerlendirilmelidir.Anahtar Kelimeler :STR, Kimerizm, allojeneik, Hematopoetik hücre transplantaysonu, Graft versus Host Hastalığı, Polimeraz Zincir Reaksiyonu

Summary:

STR marker systems are used in the monitoring of hematopoietic chimerism in patients after AHCST. The biological effect of STR disparity on AHCT outcome has rarely been studied. Therefore, we aimed to evaluate the impact of STR disparity on allo-HCT outcome in our single center. Between Sept 2001 and Feb 2007, 150 patients (81M/69F, median age: 34 ys) underwent AHCT (Stem cell source: 119 PB/31 BM) were retrospectively analyzed. Their diagnoses were 90 acute leukemia, 30 CML, 6 MDS and 24 other hematological conditions. Multiplex PCR method was performed to amplify 15 STR loci (D3S1358, HUMvWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, THO1, FGA, D7S820, CSF1PO, D13S317, TPOX, D5S818) using (ABI Prism 3130). The loci examined were classified as complete matched (CM), partially matched (PM), and fully mismatched (FMM) between donors and recipients. Results: The loci of D13S317, D18S51 and D2S1338 were the most informative, while the loci of TPOX and CSF1PO were the least. The incidence of acute GvHD was 46.7 % (n=69), which acute severe GvHD (grII-IV) was observed in only 31 patients. Chronic GvHD was developed in 63.4 % patients. The incidence of grII-IV GvHD was higher in patient with CM in TPOX loci (p=0.02). Chronic GvHD was more frequent in the patients with PM in D7S820 loci than those with CM or FMM (p=0.016). While PM in D21S11 locus increased TRM, FMM or PM in D5S818 and FGA loci decreased the TRM. In our cohort analysis, 2-year probability of disease-free survival (DFS) and overall survival (OS) were 58.1±5.5% and 67.5±4.4%, respectively. The CM in D21S11 locus (p=0.07) and PM in D5S818 locus (p=0,009) prolonged the probability of DFS. In multivariate analysis, these loci had an impact on DFS (p=0.055 ve p=0.005). D19S433 and D5S818 loci had an effect on the OS. We repeated similar analyses upon two groups, mismatched (MM) group, which FMM and PM was accepted as a whole group or CM group, while the incidence of grII-IV GvHD was higher in patients with CM of D18S51 and TPOX loci, the chronic GvHD was more frequent in those with CM D7S820 loci. Similar as the first analyses MM in D21S11 increased TRM, while MM in D5S818 and FGA decreased the incidence of TRM. The impact of D5S818 on the OS also continued, additionally D19S433 had minimal effect on the OS. In conclusion, some disparities of STR loci might affect the transplantation outcome; however, these results should be analyzed multivariate with other co-variates and with multicenter data input.Key words :Short Tandem Repeats, Chimerism, Allogeneic, Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Graft versus Host Disease, Polymerase Chain Reaction