Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Pazarlama Bilim Dalı

Alışveriş merkezlerinde tüketici ziyaretini etkileyen unsurlar: Kosovalı tüketicilerle bir pilot araştırma

Factors affecting consumer visits in shopping malls: A pilot study with Kosovar consumers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465610 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alışveriş merkezleri ekonomik ve sosyal hayatımızda gittikçe daha fazla yer etmekte ve geleneksel çarşıların yerini almaktadır. Alışveriş merkezleri sadece alışveriş yapılan mekanlar olmaktan çıkmış, eğlence ve vakit geçirme mekanlar haline de gelmiştir. Bu çalışmada alışveriş merkezlerinde tüketici ziyaretini etkileyen unsurları tespit etmek ve bu unsurların alışveriş merkezlerinde alışveriş alışkanlıklarına ve tüketici demografik özelliklerine göre nasıl değiştiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kosovalı tüketicilerle bir araştırma yapılmıştır. Internet üzerinden anket yöntemi ile 520 kişiden elde edilen verilere t testi, One-Way ANOVA ve Ki-Kare analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda alışveriş merkezlerinde tüketici ziyaretini etkileyen 6 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler estetik, eğlence, ürün çeşitliliği, avantajlar, sosyalleşme ve uygunluk olarak isimlendirilmiştir. Sonuçlara göre alışveriş merkezlerinde tüketici ziyareti alışveriş alışkanlıklarına ve demografik özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca alışveriş alışkanlıkları ve demografik özellikleri arasında da bazı ilişkiler bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: alışveriş alışkanlıkları, alışveriş merkezleri, demografik özellikleri, tüketici ziyareti

Summary:

Shopping centers have taken more and more place in our economic and social life and have also taken the place of traditional bazaars. Shopping centers are not only places to shop, they also have became places for having fun and spending time. The aim of this research is to investigate the factors affecting visits in shopping malls and to demonstrate how these factors differ according to shopping habits in shopping malls and consumer demographic characteristics. In this context, a survey was conducted with Kosovarian consumers. The data obtained from 520 consumers via the internet survey method were analyzed with t-test, One-Way Anova and Chi-Square analysis. As a results of the research, six factors affecting the consumer visits in the shopping centers were obtained. These factors are named aesthetics, entertainment, product variety, advantages, socialization and convenience. According to the results, consumer visits in shopping centers vary according to shopping habits and demographic characteristics. There are also found some relationships between shopping habits and demographic characteristics. Key Words: consumers' visits, demographic characteristics, shopping habits,shopping malls