Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

Alkalilerle aktive edilen çimento esaslı malzemelerin basınç dayanımlarının incelenmesi

Strength properties of alkalis activated cement base materials

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 322843 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, belirli su/bağlayıcı oranında yüksek fırın cürufları farklı alkalilerle aktive edilerek basınç dayanımları incelenmiştir. Karışımlarda bağlayıcı olarak; çimento ve yüksek fırın cürufu, aktivatör olarak; sodyum silikat, sodyum karbonat ve sodyum hidroksit, agrega olarak; CEN standart kumu ve krom cürufu kullanılmıştır. Aktivatörler %2,5 %5 %7,5 %10 olmak üzere dört farklı Na+ konsantrasyonunda kullanılmıştır. Karışımların büyük çoğunluğunda su/bağlayıcı oranı 0,5'tir. Deney sonuçlarına göre kontrol numunelerine en yakın mekanik özellikleri NaOH (sodyum hidroksit) ile aktive edilen numunler göstermiştir. Düşük erken yaş dayanımlarının ise yüksek sıcaklıkta kürlenerek artırılabildiği belirlenmiştir. Yüksek fırın cürufları ve çimentonun bir arada kullanıldığı harçların düşük dayanımlı ve boşluklu bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Bu harçlarda bağlayıcı olarak %75 YFC kullanılmıştır. Sonuç olarak sanayi atığı olan yüksek fırın cüruflarını yine fabrika atık sularında bulunabilen vevya yan ürün olarak değerlendirilen sodyum hidroksitle aktive ederek çevreci ve ekonomik harç üretmek mümkündür.

Summary:

Compressive strength of blast furnace slags with accurate ratio of water/binder activated with different alkalis was investigated in this research. Cement and blast furnace slag were used as a binder; sodium silicate, sodium carbonate and sodium hidroxide were used as an activator; CEN reference sand and chrome slag were used as an agrega in mixtures. Activators were used in four different Na+ concentrations such as %2,5 %5 %7,5 %10. Water/binder ratio is 0,5 in large majority of mixtures. According to experimential results, the most neigbouring mechanical properties to control samples were observed in samples which are activated with NaOH(sodium hidroxide). The low early age strength was increased by curing at high temperature. Blast-furnace slags and cement used mortars were observed as low compressive strength and vacuolar structure. %75 of YFC was used as binder in these mortars. As a conclusion, a green and economical mortar can be produced by activating blast furnace slag, which is a industrial waste occurred during the production, with sodium hidroxite which is a industrial by product.