Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Alkid reçinesi üretimi atıksu profili ve arıtılabilirliği

Characterization and treatability of alkid resin production wastewater

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251899 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çevre kirlenmesinde önemli yer tutan endüstriyel kirlenmenin en önemli boyutlarından bir tanesi toksik ve kuvvetli atıksulardır. Alkid reçineleri başta kaplama ve boya endüstrisi olmak üzere bir çok kullanım alanı bulunan üretimi yaygın ve çeşitli kapasitelerde gerçekleştirilen bir üründür. Bu ürünün üretimi kuvvetli organik atıksu oluşumuna yol açmaktadır. Bu atıksuların, özellikle küçük ölçekli tesislerde az miktarda üretimi biyolojik arıtmadan çok fiziksel-kimyasal arıtma yöntemleri ile, en azından ön arıtma düzeyinde arıtımını zorunlu hale getirmektedir.Bu çalışmanın amacı, alkid reçinesi atıksularının karakterizasyonunun yapılması ve bu atıksuların arıtımında kullanılabilecek fizikokimyasal arıtım yöntemlerinin belirlenerek, bu yöntemlerin performansları ve uygulama esaslarının ortaya konmasıdır Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.Alkid reçinesi üretimi atıksuları temel kirletici parametresi olarak organik madde içermekte olup KOİ konsantrasyonu 20000-40000 mg/L arasında değişmektedir. Atıksu numunelerine öncelikle havalandırma, asit kraking ve koagülasyon flokülasyon prosesleri ve bunların kombinasyonları uygulanmış, bu uygulamalar ile atıksuyun organik içeriğinde % 50'nin üzerinde azalma sağlanmıştır. Kimyasal oksidasyon çalışmaları klor, ozon, hidrojen peroksit kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu oksidanlardan ozonun işletme problemlerine yol açtığı tespit edilmiştir. Klorun nötr pH'ta yürütülen oksidasyonu ile hidrojen peroksitin asidik pH'ta uygulanması benzer ve % 50'ye varan organik madde giderimleri sağlamış ve pratik olarak uygulanabilecek oksidasyon alternatifleri olarak değerlendirilmiştir. İleri oksidasyon yöntemi olarak Fenton prosesi gerçekleştirilmiş, % 60'lık bir giderim verimi ile bu prosesten en yüksek organik madde giderimi elde edilmiştir. Ayrıca geri kazanmaya yönelik kalsiyum ve baryum sabunlarının oluşturulmasına dayanan bir kimyasal çöktürme uygulaması da yapılmıştır.

Summary:

Toxic and strong wastewaters are some of the most important size of industrial pollution. Alkyd resin is a product that have very much usage areas as first in coating and paint industries with various capacities. Production of this product leads to formation of strong organic wastewater. Small amount production of this wastewaters especially in small-scale facilities make it neccessary to treat with using physical-chemical treatment method rather than biological treatment at least in pre-treatment level.The purpose of this study is making characterization of alkyd resin wastewater and to assess the performance of these methods and application principles which can be used for physicochemical treatment. The results which has been realized as a part of this purpose can be summarized below.Wastewaters of alkyd resin production includes organic matters as main pollutant parameter and its COD concentration changes between 20000-40000 mg/L. Wastewater samples are performed with air stripping, acid cracking, coagulation flocculation and their combinations. More than 50 percent reduction in organic-compounds is provided with these applications. Chemical oxidation has been realized by using chlorine, ozone, hydrogen peroxide. It is inspected that one of these oxidants, ozone caused problems. With execution at neutral pH of chlorine and execution at asidic pH of hydrogen peroxide, yielded similar and 50 percentage of organic matter reduction has been provided. Highest organic matter reduction provided with Fenton, as % 60. Moreover aiming material recovery, a chemical precipitation application has been done based on forming calcium and barium soaps.