Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Disiplinlerarası Adli Tıp Anabilim Dalı

Alkol bağımlılarında iz ve esansiyel elementlerle bazı toksik metallerin düzeyleri

Determination of trace-essential elements and toxic metal levels in alcoholics

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 242624 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alkol bağımlılarında iz ve esansiyel elementlerle bazı toksik metallerin düzeyleriBu çalışmanın amacı alkol kullanımı nedeniyle alım, absorbsiyon ve atılım dengelerinin bozulduğu bilinen iz elementlerle, toksikolojik önemi olan ve alkollü içeceklerde bulunması veya iz element dengelerinin bozulması nedeniyle çevreden alınarak organizmada birikebilen kadmiyum ve kurşunun alkol bağımlılarının kanlarında düzeylerinin araştırılmasıdır.Bu çalışmada 51 sağlıklı ve 63 alkol bağımlısına ait kan ve serum örneklerinde Pb, Cd, Cu ve Zn düzeyleri ölçülmüştür. Mikrodalga fırında yakılan kan örneklerinde kadmiyum ve kurşun düzeyi Grafit Fırınlı Atomik Absorbsiyon Spektrometresi, bakır ve çinko düzeyi ise Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometresi ile ölçülmüştür. Sonuçlar SPSS 15.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir.Alkol bağımlılarında ölçülen ortalama kan Pb ve Cu düzeyleri kontrol grubundan yüksek bulunmuştur (p<0,05). Kontrol ve hasta grubuna ait Cd ve Zn düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Çalışmaya alınan tüm bireylerdeki Hct değeri düşük olan bireylerde ölçülen Cd düzeyi düşük, Pb düzeyi ise yüksek bulunmuştur (p<0,05). Hct değerleri ile Cu ve Zn düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Trombosit değerlerindeki artış ile Cu düzeyi arasında doğru orantılı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Potasyum düzeyleri yüksek bireylerde, Pb ve Cu değerleri yüksek (p<0,001) bulunmuştur. Kalsiyum düzeyleri yüksek bireylerde Zn ve Cu değerleri yüksek (p<0,001) bulunmuştur.Anahtar Kelimeler :Alkol bağımlılık sendromu, iz element, esansiyel element, toksik metal, atomik absorbsiyon spektroskopisi.

Summary:

Determination of trace-essential elements and toxic metal levels in alcoholicsThe aim of this study is to determine the toxicologicaly important toxic metals such as cadmium and lead and trace-essential elements; zinc and copper in the blood levels of alcoholics.In this study blood samples of 51 healthy controls and 63 alcoholics have been compared regarding levels Pb, Cd, Cu and Zn. After blood samples were ignited in microwave oven with nitric acid; cadmium and lead levels were measured by Varian AA240Z Zeeman Graphite Furnace Atomic Spectrometer, Copper and Zinc levels were measured by Varian AA240FS Fast Sequantial Flame Atomic Absorbtion Spectrometer. SPPS 15.0 programme was used for statistical analysis.Lead and copper levels are higher in alcoholics than in control group. This is statistically significant (p<0,05). In all patients, the ones with lower Hemotocrit levels have lower Cd level and higher Pb level (p<0,05 ).When platelet level is high Cu level is also high(p<0,05 ).Pb and Cu levels are higher in cases whose potasyum levels are higher (p<0,001).Zn and Cu levels are higher in cases whose calcium levels are higher (p<0,001).Key Words : Alcoholism, trace elements, essential elements, toxic metal, atomic absorbtion spectroscopy