Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Alkol dışı madde bağımlılığı olan kişilerde solunum sisteminin değerlendirilmesi

The evaluation of respiratory system of non - alcohol drug addicted patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388460 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamız, uyuşturucu madde kullanımının solunum sistemi üzerinde oluşturduğu etkileri saptamak ve bu konuya dikkati çekmek amacıyla planlandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM'e yatan 40 alkol dışı madde bağımlılığı olan olgu ve 40 sağlıklı katılımcı onamları alınarak değerlendirildi. Solunum sistemine dair anamnez, fizik muayene, akciğer grafisi, spirometri sonuçları ve solunum anketi yorumlamasıyla elde edilen veriler iki grup arasında karşılaştırılarak değerlendirme yapıldı. Çalışmamızda, solunum sistemi semptomları ve solunum anketi semptom skorları madde bağımlılığı olan grupta anlamlı yüksek bulundu. Solunum sistemi muayene bulgularından ronküs, madde bağımlılığı olan grupta daha sık saptandı. Özellikle inhalasyon yoluyla kullanılan esrar, eroin ve kokainin hava yollarında termal hasarlanmaya yol açması ve inflamatuar süreçlerin başlamasıyla gelişen bronkospazmın klinik yansıması olduğu düşünüldü. Bronkospazmın spirometrik yansıması olduğu düşünülen FEV1/FVC, çalışma grubumuzda anlamlı olarak düşük bulunmakla beraber ortalama değeri olan 86'nın, obstrüktif kabul edilen düzeylerde olmadığı görüldü. Vital parametrelerden solunum sayısı, kalp hızı ve SpO2 değişikliği Grup1'de anlamlıydı. Solunum sayısı ve kalp hızının yüksek, SpO2'nin daha düşük değerlerde olduğu görüldü. Çalışmamızda, Grup 1'de PA akciğer grafisinde saptanan patolojik bulgulardan, 2 kişide kalsifik pulmoner nodüller, 1 kişide milimetrik pulmoner nodüller, 1 kişide plevral kalınlaşma ve 2 kişide atelektazik bant formasyonu izlendi ve grafide patolojik bulu görülme sıklığı kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti. Madde bağımlısı olan grubun tümünün sigara kullanıyor ve kontrol grubuna göre daha erken yaşlarda sigara kullanmaya başlamış olmaları dikkati çekti. Ortalama sigara kullanım düzeyi Grup 1'de paket-yıl cinsinden 13,8, Grup 2'de 3,89 bulundu. Sigara başlama ortanca yaşları ise sırasıyla 13 ve 18 yaş bulundu. Çalışmamızda, uyuşturucu madde kullanımına ve madde kullanım yollarına ait veriler elde edildi. Sonuç olarak, hem eroin hem de kokainin en sık inhalasyon yoluyla kullanıldıkları ve bu kullanım şeklinin, IV kullanım yoluna göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Yalnız inhalasyon yolunu kullanan 25 (%62,5), inhalasyon ve IV yolu birlikte kullanan 13 kişi (%32,5) ve yalnız IV yolu kullanan ise 2 kişi (%5) vardı. Çalışma grubumuzda en sık kullanılan uyuşturucu maddenin eroin olduğu ve eroinin, kokain, esrar gibi diğer maddelerle de kombine biçimde kullanılıyor olduğu sonucunu elde ettik. İki grup arasında yaş dağılımının farklı olması, çalışma grubunun hepsinin sigara içiyor olması, katılımcıların birden fazla uyuşturucu madde kullanıyor olması ve hem IV hem de inhaler yollarla madde kullanıyor olması nedeniyle çalışmamızın, farklı değişkenlerden de etkilenmiş olduğu görüşündeyiz

Summary:

Our study has been planned in a way of investigating the effects of the drug addiction on respiratory system and creating awareness on this content. The study has been conducted with 40 healthy and 40 drug addicted people who gets a treatment at AMATEM department in Akdeniz University Medicine Faculty. The datas are interpreted according to the results of the anamnesis, physical examination, chest x-ray, spirometry and respiratory questionnaire for both test groups and the final evaluation has been carried out by using these datum. For the addicted group, the symptoms related with respiratory system and the symptom scores of the respiratory questionnaire has been found as significantly high during our study. The Ronkus, one of the symptom of the respiratory system examination, has been found more frequent in the results of the addicted group. Especially, the thermal injuries which are results of using marijuana, heroin and cocaine by inhalating method and the broncospazm which developers with starting of the inflamatuar processes have been thought as the clinical reflection. FEV1/FVC value of the control group, admitted as the reflection of the Broncospazm, has been found as significantly low. Also it has been seen that average value, 86, is not on the stage of the obstructive values. Vital parameters of the Group 1 such as respiratory rate, heart rate, and change of SpO2 was meaningful. It has been seen that the respiratory and heart rate is fast and the SpO2 has less values. With the pathological findings in PA chest x-ray, it has been observed that 2 people have calsific pulmonary nodules, 1 person has a milimetric pulmonary nodule, 1 person has pleural fattening and 2 people have a telektazik band formation. Rate of incidence of pathological findings for group 1 has been found as significantly higher when compared with control group. It has drawn attention that all member of the addicted group has smoking addiction and they have started to smoke earlier than the members of the control group. Average consumption of cigarettes is 13.8 for group 1 3.89 for group 2 in boxes of cigarettes per year. Also, average age of consumption of cigarettes is 13 and 18 respectively. Datas that are related with using of narcotics and the common methods of using of narcotics has been recorded during our study. As a result, the inhalation method has been found as the most common way of using both heroin and cocaine. Also it has been found that this method is significantly higher than IV method. The rate of using methods among the addicted people has been found as follows: 62.5% (25 person) of the people prefer only inhalation method, 32.5% (13 person) of the people prefer both inhalation and IV, and 5% of the people prefer only IV method. In our study group, it has been observed that the most common narcotics is heroin. Also we have found that some of the drug addict takes both heroin and cocaine by combining them. We have the opinion that our study has been affected by several variables such as the age distribution difference between two groups, smoking addiction of the all people in study group, using of more than one narcotic substance by all participants and doing it by in ways of inhaler and IV