Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Allerjik rinitli çocuklarda hayat kalitesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 156455 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ve SONUÇ Çocukluk çağında allerjik rinit diğer atopik hastalıklara nazaran giderek artmaktadır. Özelikle gelişmiş ülkelerde toplumsal bir sorun teşkil etmektedir. Son 10 yılda allerjik rinitin hayat kalitesi üzerindeki etkileri klinisiyenlerin dikkatini çekmiştir. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı allerjik rinitinde hayat kalitesini araştırmak ve değişik tedavilerin bu konu ile ilgili etkilerini değerlendirmektir. Çalışma İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Polikliniğinden allerjik rinit tanısı almış toplam 202 çocuk üzerinde yapıldı. Hastaların demografik ve dosya bilgileri alındıktan sonra 28 sorudan oluşan bir anket formu dolduruldu. Ankette hayat kalitesini değerlendirmek için 1 8 parametre sorgulandı. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 10±2,9 yaş (5-15) idi. Olguların 87 tanesi (%43,1) kız, 115 tanesi (%56,9) erkekti. Hastaların 119'u (%58,9) antihistaminik ve topikal steroid, 21 'i (%10,4) montelukast, 47'si (%23,3) montelukast ve antihistaminik veya topikal steroid ve 15'i (%7,4) immünoterapi almaktaydı Hastaların, %77,7'inde tedavi uyumu tam iken, bununla ebeveynlerin eğitim düzeyi ve annenin çalışma durumu arasında bir ilişkisi saptanmadı. Çocukların %32,2'sinde (65) başka bir atopik hastalık yokken, %63,9'unde (129) allerjik rinite astım eşlik ediyordu. Hayat kalitesi parametreleri bakıldığında, çocuklar tüm alanlarda rahatsız olduklarını bildirdiler. Burun şikayetleri ön planda iken, sosyal aktivite kısıtlığı en az etkilenen 54parametreydi. Hastaların yaşı artıkça burun tıkanıklığı, okul başarısında azalma ve duygusal bozukluklar daha belirgin hale gelmekteydi. Çocukların pasif sigara içiciliği burun tıkanıklığı dışında diğer parametreleri etkilemedi. Tedavi seçeneği bakılmaksızın tedavi sonrası tüm şikayetlerde anlamlı düzelme tespit edildi. Tedaviler arası farklılık yoktu. Allerjik rinit ile birlikte astımı olan çocuklarda Öksürük, sosyal aktivite azalması ve yorgunluk hissi daha rahatsız edici olarak bulundu. Sonuç olarak allerjik rinit çocukların hayat kalitesini önemli bir biçimde etkilemektedir. Tedavi ile hayat kalitesini anlamlı bir şekilde düzeltme olanağı bulunmaktadır. Klinisiyenler çocukları değerlendirirken klinik bulguları ile birlikte mutlaka sağlıkla ilişkili hayat kalitesini de göz önünde. tutmalıdırlar ve tedavi cevaplarım buna göre düzenlemeleri önerilir. 55 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: