Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı

Allerjik rinitli hastalarda sitokinlerin rolü

Role of cytokines in patients with allergic rhinitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 242558 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Allerjik rinit, nazal mukozanın inflamasyonu ile karakterize atopik hastalıklar arasında en sık görülen allerjik hastalıklardan biridir. Allerjik rinit ile ilişkili semptomlar allerjenin uyarımına bağlı ortaya çıkan IgE bağımlı immün cevabın oluşturduğu inflamasyona bağlıdır. Bu inflamatuvar cevap; çeşitli hücre etkileşimleri sonucu salgılanan kimyasal mediyatörlerin ortaya çıkardığı klinik bulgularla karakterizedir. İnflamasyondan etkilenen mukoza ve infiltre eden hücrelerden salınan mediyatörler allerjik rinitin erken ve geç fazında görülen semptomlarının ortaya çıkmasına sebep olur.Allerjik rinitin gelişimi, allerjen spesifik T helper 1 (Th1) ve T helper 2 (Th2) hücreleri arasındaki denge, hücreler ve sitokinler arasındaki etkileşimin bozulmasına bağlı kompleks bir immun kaskad sonucudur. Allerjik inflamasyonda CD4+ T hücreleri aktive olur ve aktive olmuş T hücreleri salgıladıkları sitokin profili ve IL-2 ve IFN- ? 'ya cevaplarına göre Th1 ve Th2 olmak üzere iki alt gruba ayrılır.CD4+CD25+ hücreleri ise periferik CD4+ hücrelerinin yaklaşık % 5-10'nu oluşturur ve IL-2 reseptör (IL-2R) ? zincir (CD25) eksprese ederler. CD4+CD25+ hücrelerinin periferal regülasyonun bozulduğu allerjik ve otoimmun hastalıklardaki rolünü araştıran çeşitli çalışmalar vardır. Allerjik hastalıklarda effektör ve regulatuvar T hücreleri arasında dengesizlik olduğu ve bunun allerjik bireylerde regulatuvar hücreler üzerindeki supresyonun yetersizliğine bağlı olabileceği bildirilmiştir. CD4+CD25+ hücreleri aynı zamanda bu hücrelerin gelişimini ve fonksiyonunu düzenleyen bir transkripsiyon faktörü olan Foxp3 eksprese ederler.Bu çalışmada, allerjik rinitli hastaların CD4+CD25+ hücre ve FoxP3 oranları flow sitometrik olarak çalışılmış ve nonatopik kişilerden elde edilen hücre oranları ile kıyaslanmıştır. Ayrıca periferik kan mononükler hücre kültürü (PBMC) üst faz sıvıları ve nazal lavaj sıvılarında Th1/Th2 sitokin (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IFN-?, TNF) düzeyleri ölçülerek allerjik hastalıkların etiopatogenezindeki rollerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde allerjik hastaların CD4+CD25+ T hücreleri ve Foxp3 oranları nonatopik kişilerinki ile kıyaslanmış, CD4+CD25+ oranlarının allerjik bireylerde anlamlı olarak arttığı, Foxp3 düzeylerinin ise anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır. Allerjik rinitli hastaların PBMC kültür üst sıvılarında IL-10 düzeylerinin kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak düşük, TNF düzeyleri ve bu hastaların nazal lavaj sıvılarında IL-4 düzeylerinin kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur.Çalışmanın sonuçları CD4+CD25+ T hücreleri ve Foxp3 ekspresyonunun allerjik inflamasyonun düzenlenmesindeki rolünü ortaya koymaktadır. Baskılanmış Foxp3 ekspresyonun allerjide CD4+CD25+ T hücrelerinin supresor fonksiyonunundaki baskılanma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca IL-10, TNF ve IL-4 protein düzeylerinde görülen değişiklikler, bu transkripsiyon faktörü ve allerji mekanizmasının çeşitli kademelerinde etkili olan sitokinlerin patogenezdeki önemli rollerini ortaya koymaktadır.

Summary:

Allergic rhinitis is the most common atopic diseases and clinically characterized mucosal inflammation and hyperresponsiveness. The symtomps of allergic rhinitis arise as a result of inflammation induced by an Ig E-mediated immune response to a spesific allergen. The immune response comprises the release of inflammatory mediators as well as the activation and recruitment of cells to the mucosa. Following the patient sensitization, immediate or early-phase and late-phase response lead to a cascade of events that result in the syptoms of allergic rhinitis.The development of allergic rhinitis has been thought to be due to an imbalance between allergen spesific Th1 and Th2 cells. These cells can be distinguished by their cytokine production and their response to IL-2 and IFN-?.CD4+CD25+ T cells represents 5-10 % of the CD4+ cells in periphery and constitutively express the IL-2 receptor (IL-2R) ? chain (CD25). Several studies have examined the role of CD4+CD25+ T cells in regulating allergic disease and postulated that imbalance between regulatory and effector T cells in allergic diseases may result from a deficiency in supression by regulatory T cells. CD4+CD25+ cells also express a transcriptional factor, Foxp3 that regulates development and function of CD4+CD25+ cells.In this study, we investigated the CD4+CD25+ and Foxp3 levels in the PBMC culture and nasal lavage fluids of the patients with allergic rhinitis. Th1/Th2 cytokine levels were also determined. We aimed to evaluate the roles of CD4+CD25+ T cells and Foxp3 expression in regulation of allergic inflammation and investigate whether the cytokines have any potential role in allergy therapy.In patients with allergic rhinitis, the expression of Foxp3 was found significantly decreased and percentages of CD4+CD25+ levels were increased. IL-10 levels in PBMC supernatans from allergic patients were significantly lower and TNF levels were higher compared to nonallergic group. In nasal lavage fluid, only IL-4 levels were found significantly higher.Our data indicates, importance of CD4+CD25+ T cells and Foxp3 expression in mediating the allergic inflammation. Impaired suppressor function of CD4+CD25+ cells can be explained by decreased Foxp3 expression. And changes in cytokine pattern also indicates the important roles of these cytokines and transcription factor -FoxP3- in manifestations of allergy and allergic diseases.