Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Hematoloji Bilim Dalı

Allogeneik hematopoetik kök hücre nakli hastalarında kimerizm bulguları ve klinik seyire etkisi

Chimerism status and the effect of these findings on clinical outcome in patients who had allogeneic hematopoietic stem cell tansplantation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341789 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Allogeneik hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) yapılan hastalarda kimerizm bulguları ve bu bulguların klinik seyire etkisinin incelenmesidir. Metod: Ocak 2008- Ocak 2013 tarihleri arasında nakil yapılan 83 hasta çalışmaya katıldı. 30., 90., 180. gün kimerizm sonuçlarına göre hastalar tam kimerik (TK) ve karışık kimerik (KK) olarak gruplandırıldı. Kimerizm sonuçları ve bu sonuçların hastalıksız sağ kalım, ölüm, relaps, kronik GvHH üzerine etkisi incelendi. Yaş, cinsiyet, nakil sırasındaki hastalık durumu, miyeloablatif ve miyeloablatif olmayan hazırlık rejimi, kardeş ve akraba dışı donor naklinin öngörülen ortalama hastalıksız sağ kalım üzerine etkisi incelendi. Sağ kalım analizinde Kaplan Meier (Long Rank) ve Cox regresyon analizi kullanıldı, kimerizm durumu ile ölüm, relaps, kronik GvHH arasındaki ilişki ki-kare ile değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 31,9±9,5 yıl olup, %39,8?i kadın, %60,2?si erkekti. Hastaların %89,2?sine habis hastalık, %10,8?inde selim hastalık nedeni ile HKHN yapıldı. 30.,90.,180. gün kimerizm durumuna göre TK-KK hasta oranı sırası ile %86,7-%12; %62,7- %9,6; %39,8-%6 olarak saptandı. Takip sırasında ortalama hastalıksız sağ kalım süresi 18,4±16,7 ay olarak saptandı, ölüm % 48,2, relaps %39,8, kronik GvHH %22,8 oranında gözlendi. 90. gündeki kimerizm durumunun hastalıksız sağ kalım (p:0,00) ve relaps (p:0,03) üzerine etkili bir faktör ve belirleyici bir etken olduğu, 30. ve 90. günkü kimerizm durumunun ölüm oranı üzerine belirleyici bir faktör olduğu bulundu (sırası ile p:0.00,p:0.00). Kimerizm durumu ile GvHH arasında bir ilişki saptanamadı. Yaş, nakil sırasındaki hastalık durumu ve 90.gün kimerizm durumunun çok değişkenli modelde hastalıksız sağ kalım üzerine etkili faktörler olduğu belirlendi. (sırası ile p:0,039, p: 0,009, p:0,00) Sonuç: Allogeneik nakil sonrası hasta takibinde kimerizm durumunun hastalıksız sağ kalım, ölüm ve relapsı belirlemede etkin bir yöntem olduğu gözlenmiştir. Selim hematolojik hastalıklarda graft yetersizliği ve özellikle nakil sonrası takipte kullanılabilecek özgün bir belirteci olmayan habis hematolojik hastalıklarda relaps riskini belirlemek amacı ile kimerizm incelemeleri daha sık aralıklarla ve gerektiği taktirde hücre alt gruplarında çalışılmalıdır.

Summary:

Purpose: To evaluate the chimerism status and the effect of these findings on clinical outcome in patients who had allogeneic hematopoietic stem cell tansplantation. Method: 83 patients, transplanted between January 2008 and January 2013, were included in this study. Patients were grouped as complete chimeric (CC) and mixed chimeric (MC) according to chimerism status at 30th,90 th and 180th day after transplantation. Chimerism status and the effect of these status on disease free survival (DFS), death, relapse and chronic GVHD were analyzed. Also the effects of age, sex, disease status at transplantation, myeloablative or non-myeloablative preparative regimen and the type of donor on the presumed mean time disease free survival were evaluated. Kaplan Meier (Long Rank) and Cox regression model were used for survival analyses and X2 was used for to evaluate the correlation between chimeris status and death, relapse and chronic GVHD. Findings: Mean age was 31,9±9,5 year, 39.8% of patients were female and 60.2% were male. 89.2% of patients had malignant, 10.8 % had benign hematologic disease before transplantation. The percentage of CC/MC according to the chimerism status at day 30, 90 and 180 were ile 86,7%-12%; 62,7%-9,6%; 39,8%-6% respectively. Mean DFS was 18,4±16,7 month, 48.2% of patients died, 39.8% relapsed and 22.8% had chronic GVHD. It was found death 90 th day chimerism status was an effective and determinative factor on DFS (p:0,00) and relapse (p:0,03) while 30th- 90th day chimerism status was found to be a determinative factor on death rate (p:0,00, p:0,00 respectively). There was not a significcant relation between chimerism status and GVHD. Age, disease status at transplantation and 90th day chimerism were found to be the effective factors on DFS on multivariate regression model. (p:0,039, p: 0,009, p:0,00 respectively) Conclusion: Durnig the follow up after allogeneic transplantation, chimerism was found to be an effective factor on determination of DFS, death rate and relapse. Chimerism studies should be performed with short intervals and in subpopulations if needed to evaluate the relapse risk in patients with malignant disease especially that does not have a specific marker and to determine the graft failure in benign hematologic disease.