Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Allogeneik hematopoetik kök hücre nakli olgularımızda engraftman üzerinde etkili olan faktörler

Factors influencing enfraftment in our allogeneic hematopoietic stem cell transplant patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165653 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı'mızda 1993-2003 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz 81 allogeneik kök hücre nakli olgusu engraftman özellikleri ve engraftman üzerinde etkili olabilecek olası faktörler açısından geriye dönük olarak değerlendirildi. Seksenbir olgunun 8'inde engraftman değerlerine ulaşılmadı. Bu olguların 7'si ilk 30 gün içinde transplantasyona bağlı komplikasyonlar nedeniyle kaybedilmeleri nedeniyle engraftman veya yetersizliği açısından değerlendirme dışı tutulurken, bir olgu kaybedildiği 51. güne kadar hiçbir engraftman belirtisi göstermedi ve bu nedenle primer engraftman yetersizliği olarak tanımlandı. Genel olarak olgularımızda erken engraftman sıklığı ile engraftman günlerinin beklentilere uygun olduğu anlaşıldı. Kök hücre dozu ile engraftman arasında bir ilişki kurulamadı. Ancak hastalara nakledilen kök hücre sayılan da engraftman için gerekli görülen eşik değerlerin üzerinde olduğu gibi bu değerlerin altında kök hücre nakledilen hastalarda da engraftman yetersizliği gözlenmedi. Engraftman oluşmadan kaybedilen veya trombosit engraftmanında sorun oluşan hastalarda da genel olarak nakledilen kök hücre yetersizliğinden çok erken transplant komplikasyonları sorumlu gözükmekteydi. Engraftman üzerinde etkili olabilecek diğer olası faktörlerden ; hasta yaşı.tanı, evre, donör yaşı, donör - hasta HLA.cinsiyet veya ABO uyumu, transplant komplikasyonları ile engraftman kinetiği arasında bir bağlantı gözlenmedi. Sadece hiç engraftman oluşmayan olgularda komplikasyonların yoğunlaştığı, engraftman olan olgularda ise engraftman günü ile komplikasyon arasında bağlantı olmadığı anlaşıldı. Periferik kök hücre nakli yapılan olgular ve TBI dışındaki hazırlık rejimlerinin uygulandığı olgularda nötrofil engraftmanının daha erken oluştuğu, bununla birlikte trombosit engraftmanının aynı şekilde etkilenmediği görüldü. Sonuç olarak; allogeneik kök hücre nakli yapılan olgularımızda yeterli kök hücre nakledilmekte, yeterli sıklıkta engraftman oluşmakta, engraftman beklentilere uygun günlerde gerçekleşmekte, engraftman üzerinde etkili faktörler açısından değerlendirildiğinde ise yerleşmiş bilgilerle çelişen bir sonuca ulaşılmadığı görülmektedir. 21

Summary:

SUMMARY 81 allogeneic stem cell transplants performed in Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty between 1993-2003 were retrospectively evaluated in terms of engraftment features and factors having impact on engrafment. Engraftment data of 8 patients were inaccessable, 7 of those patients were lost due to transplant related complications and are not considered for evaluation. One patient died at 51. day of transplantation without showing engraftment and accepted as primary engraftment failure. In general the rate of primary engraftment and time to engraftment were consistent with current knowledge. There were no correlations between stem cell dose and engraftment. Stem cell dose was above the proposed treshhold in most of the cases. Engraftment failure was not observed even in those patients who were transplanted with lower doses of stem cell. Early transplant complications rather than the dose of the transplanted stem cell seemed to be the underlying cause of deaths prior to engraftment and delayed thrombocyte engraftment. Factors like patient age, diagnosis, stage of the disease, donor age, transplant complications, HLA/sex/ABO missmatch did not correlate with engraftment kinetics.Only.the rate of transpant related complications were increased in patients with delayed engraftment There was no correlation between time to engraftment and rate of complications in engrafted patients. In patients who were transplanted with peripheral stem cells and recieved conditioning regiments other than TBI neutrophil engraftment occurred earlier than expected while time to thrombocyte engraftment did not change. Our results were consistent with the current literature on allogeneic stem cell transplantation as far as dose of the stem cells transplanted, rate of engraftment, time to engraftment and factors influencing the engraftment were concerned. 22