Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli sonrası görülen mukozitle HLA tipleri ilişkisi

Relationship between the mucositis seen after the allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and the HLA types

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 171466 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Görülen Mukozitle HLA Tipleri İlişkisi Oral mukozit, allojeneik hematopoetik kök hücre nakli sonrası görülen, patogenezinde immün mekanizmaların önemli rol aldığı inflamasyonla karakterize, ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen, bir komplikasyondur. Oral mukozada inflamatuar ülsere lezyonlarla giden Behçet Hastalığı, SLE gibi bazı hastalıklarda immün patogenezde HLA sisteminin rolü olduğu, daha önce yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada, allojeneik hematopoetik kök hücre nakli sonrası görülen oral mukozit ile HLA grupları arasında bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, tek merkezden son 5 yılda nakil yapılan 202 hasta alınmış, bulgular retrospektif yöntemle incelenmiştir. Nakil sonrası 160 (%79.6) hastada oral mukozit görülürken, vakaların %31.2'sinde hafif, kalan %68.5'inde ciddi seyretmiştir. Mukozit süresi ortama 12.5 (±7) gün olmuştur. Vakaların %42.7'sinde narkotik analjezik ve/veya TPN ihtiyacı olmuştur. HLA-DRBll'in tek başına mukozite karşı koruyucu olduğu, şiddetli mukoziti de azaltan bir faktör olduğu görülmüştür (OR: 0,33, p=0,006.). HLA-A24 (OR: 0,30, p=0,02), B53 (OR: 0,02, p=0,02), DRB15 (OR:0,31, p=0,04), mukozitten koruyucu görünmüş, A24'ün mukozit şiddetini de azalttığı (Trends test: 0,014) tespit edilmiştir. HLA-A33 ve DRB16 taşıyan hastaların %100'ünde mukozit görülmüştür, mukozit riskini artırdıkları düşünülmüştür. HLA B41'in, mukozit şiddetini artırdığı görülmüştür (OR: 26.3, p=0,02). HLA-A30 (OR: 8,23, p=:0,03), A68 (OR:46.5, p=0,02), B8 (OR:3,77, p=:0,03), B15 (OR: 21.6, p=0,008) antijeni taşıyan bireylerin, tedavi gerektirecek düzeyde mukozit gelişimi açısından risk altında olduğu gösterilmiştir. HLA-C3'ün tedavi gerektiren mukozit riskini azalttığı bulunmuştur (OR:0,24, p=:0,04). Sonuçta, allojeneik kök hücre nakli sonrası görülen mukozitle bazı HLA gruplarının ilişkili olduğu görülmüştür. Bu durum, mukozitin patogenezinde immün sistemin rolünü göstermesi açısından önemlidir. Klinikte hastalar, mukozit gelişme riski açısından bu sonuçlar doğrultusunda değerlendirilebilir. Anahtar Sözcükler: HLA, kök hücre nakli, oral mukozit

Summary:

Relationship Between the Mucositis Seen After the Allogeneic Hematopoietic Stem Celi Transplantation and the HLA Types Oral mucositis (OM) is an inflammatory disorder, characterised by immunological mechanisms in its pathogenesis. it is an important complication of allogeneic hematopoietic stem celi transplantation, that leads to severe morbidity and mortality. in some previous clinical studies, diseases like Behçet's Disease and SLE, which are characterised by inflammatory ulcerative oral lesions, are detected to have pathogenetic relationships with HLA system. in this study, we aimed to define if there is any relationship between oral mucositis seen in posttransplant setting and the HLA system. Study was conducted retrospectively in 202 patients of a single transplant center, who were transplanted in previous 5 years. Post-transplant mucositis occured in 160 (79,6 %) of the patients, which was mild in 31,2 %, and severe in 68,5 % of them. Duration of the mucositis was 12,5 (±7) days. There was a need for TPN and/or narcotic analgesic in 42,7% of the cases. HLA-DRB11 antigen was detected to be a strong protective factor against mucositis and severe mucositis ( ÖR: 0,33, p=0,006.). HLA-A24 (ÖR: 0,30, p=0,02), B53 (ÖR: 0,02, p=0,02), and DRB15 (OR:0,31, p=0,04), were protective against mucositis, moreover, A24 was a decreasing factor for severity of the mucositis (Trends test: 0,014). Ali of the cases expressing HLA-A33, and DRB16 phenotype developed mucositis, so these antigens are thought to be risk factors for OM. Mucositis severity was higher in cases with HLA B41 antigen (ÖR: 26.3, p=0,02). HLA-A30 (ÖR: 8,23, p=:0,03), A68 (OR:46.5, p=0,02), B8 (OR:3,77, p=:0,03),and B15 (ÖR: 21.6, p=0,008) expressing patients are susceptible for severe mucositis that needs therapeutic intervention. Patients with HLA-C3 phenotype had lower risk for severe mucositis requiring therapeutic intervention (OR:0,24, p=:0,04). As a result, some specific HLA groups are related to development of post¬ transplant mucositis. This shows the role of immune system in the pathogenesis of oral mucositis so in the future, patients expressing these HLA antigens should be evaluated accordingly about the risk of developing mucositis in the clinics. Key Words: Hematopoietic stem celi transplantation, HLA, oral mucositis