Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Allojenik granülosit ve kök hücre donörlerinde rHuG-CSF'in nötrofil adezyon molekül ekspresyonu ve trombosit-lökosit kompleks oluşumu üzerine etkisi

Effect of G-CSF administration to allogeneic stem cell and granulocyte donors on platelet-leukocyte complex formation anf neutrophil adhesion molecule expression

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118572 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET G-CSF verilmesinin bazı sağlıklı vericilerde pretrombotik bir risk oluşturabileceğini destekleyen, G-CSF'in hafif düzeyde geçici hiperkoagülabilite yaratabileceği yönünde bulguların sunulduğu az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada allojenik granülosit ve kök hücre vericilerine rHuG-CSF verilmesi ile nötrofil yüzeyinde birer adezyon moleküllü olan D2-integrin (CDllb/CD18) ve L-selektin (CD62L) ekspresyonlarında izlenen değişiklikler ve trombosit-nötrofil kompleks oluşumları flow-sitometrik yöntemle saptanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma granülosit (n=7) ve periferik kan kök hücre aferezi (n=4) yapılan yaşları 18-49 arasında değişen, 11 (2 kadın, 9 erkek) sağlıklı erişkinde gerçekleştirildi. Granülosit aferezi için vericilere 5 D g/kg dozda G-CSF 12 saat ara ile toplam 3 kez SC yolla verildi. Allojenik kök hücre aferezi için vericilere 5 D g/kg dozda G-CSF 12 saat ara ile toplam 5 gün süreyle SC yolla verildi, altıncı günde periferik kan CD34+ hücre sayımı yapılarak mikrolitrede 20 hücreden fazla CD34+ progenitor hücre olması durumunda kök hücre aferezine (Fresenius AS204) başlandı. Nötrofil adezyon molekül ekspresyonlan ve trombosit-nötrofil kompleks oluşumları akış sitometresi kullanılarak yapılan bir yöntem ile gösterildi. rHuG-CSF verilmesi ile periferik kan nötrofil sayılarında artış (p<0.002), hemoglobin düzeylerinde ve trombosit sayılarında azalma saptandı (p<0.003) (p<0.01). Nötrofillerde eksprese edilen CD11b ve CD18 moleküllerinin ortalama floresans yoğunluklarının (MFI) aferez öncesinde en az 2 kat arttığı (p<0.004 ve p<0.003), bu artışın aferez işleminden 1 saat sonra alman örneklerde de devam ettiği (p<0.01 ve p<0.02), aferez sonrası bir ve yedinci günlerde ise başlangıç düzeylerine indiği saptandı (p>0.05). Nötrofillerde CD62L (L-selektin) molekül yoğunluğunda aferez öncesinde azalma oluştu (p<0.003). Trombositler ile kompleks yapmış olan nötrofil oranının rHuG-CSF verilmesi ile yaklaşık 4 kat artarak ortanca (min-max) % 22 (14-40) düzeyine çıktığı gözlendi (p<0.005). Bu oranın aferez sonrası dönemlerde progressif olarak azalarak başlangıç değerine geri döndüğü saptandı (p>0.05). Nötrofillerde CD42b antijen yoğunluğunun da (MFI) rHuG-CSF verilmesi ile artığı (p<0.04), bu artışın hemen aferez sonrası dönemden itibaren kaybolduğu gözlendi. Bizim ve benzeri diğer çalışmalarda hemostatik sistemde izlenen çeşitli laboratuvar değişikliklerin klinik anlamı tam olarak bilinmemektedir. Ancak sağlıklı kişilere G-CSF verilmesi ile oluşan nötrofil aktivasyonu ve trombosit nötrofil kompleks oluşumunda artma gibi verilerin varlığı, G-CSF kullanan hasta ve sağlıklı vericilerde ilacın pretrombotik bir risk oluşturabileceğini desteklemektedir. IV

Summary:

SUMMARY Several reports have demonstrated that G-CSF administration induces a transient, mild hypercoagulable state, which may predispose certain donors to thrombotic complications. In this study changes in the expression of neutrophil adhesion molecules (CD1 lb/CD 18, CD62L) and neutrophil-platelet complex formation following rHuG-CSF administration was investigated in normal granulocyte and stem cell donors by a flow cytometric method. This study was performed in 7 granulocyte and 4 stem cell apheresis donors, aged between 18 and 49. For granulocyte apheresis, rHuG-CSF (5 Dg/kg) was administered subcutaneously every 12 hours for 3 times and apheresis (Fresenius AS204) was performed following two hours after the last dose. For stem cell apheresis, rHuG-CSF (10 Dg/kg/day) was administered subcutaneously for 5 days and apheresis (Fresenius AS204) was performed when peripheral CD34+ cell counts exceeds 20 cell/ D L. Expression of neutrophil adhesion molecules (CD1 lb/CD 18, CD62L) and neutrophil-platelet complex formation following rHuG-CSF administration was investigated in normal donors by a flow cytometric method. A significant increase in neutrophil counts (p<0.002), and decreases in platelet counts (p<0.01) and hemoglobin levels (p<0.003) were occurred following G-CSF administration. The expression of CD lib/CD 18 significantly increased (p<0.004, p<0.003), over the pretreatment values with G-CSF administration and returned to baseline 1 week after stopping the drug. Conversely, CD62L expression was decreased (p<0.003) with G-CSF, and returned to normal after cessation of the drug. rHuG-CSF causes a fourfold increase (from 5% to 22%) in neutrophil-platelet complex formation (p<0.005), which returned to normal after 1 week. Although clinical significance of these laboratory changes is not clear, the occurrence of neutrophil activation and increased neutrophil-platelet complex formation might predispose certain donors or patients to thrombotic complications following G-CSF administration.