Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Biyoteknoloji Enstitüsü / Disiplinlerarası Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Allojenik kök hücre transplantasyonu yapılmış hastalarda ve dönürlerinde virüs spesifik sitotoksik T lenfositelerin hepatit B virüs enfeksiyonu seyrine etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 149961 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Hepatit B virüs tipik bir non sitopatik virüstür, immün aracılı doku hasan ve hepatosit ölümüne neden olabilir. Immün aracılı eliminasyon mekanızmalan infekte hücreleri ortadan kaldırarak infeksiyonun sonlanmasını sağlayabileceği gibi kalıcı nekro inflamatuar aktiviteye ve karaciğer hasarına da neden olabilir. înfekte hücrelerin ortadan kaldırılması intraselüler virüsün yok edilmesinde tek mekanizma değildir. HBV ile infekte hayvan modellerinde sitokin aracılı olarak non sitolitik mekanizmalar ile de virüsün ortadan kaldırıldığı gösterilmiştir. Transgenik hayvan modellerinde HBV transgenik hepatositlerin IFNy, TNFa, HBV spesifik CD8+ hücreler ve CD4+ T hücreleri ile elimine edildiği gösterilmiştir(Chisari ve ark.,1995). İmmün yanıtın gücü ve kalitesi HBV infeksiyonunun doğal seyrinde ana belirleyici faktördür. Çeşitli viral proteinlere karşı immün tolerans etkin bir virüs temizliği oluşmasını engellemekedir. Ancak virüs temizliğinde pek etkili olamayan immün yanıt, karaciğer hasarına yol açmaktadır(Uchida ve ark., 1993). Çalışmamızda 14 adet allojeneik kemik iliği/kök hücre transferi olmuş hasta ile bunların vericilerini değerlendirdik. Peri ferik kanlan kullanarak yaptığımız çalışmada verici tarafından alıcıya spesifik STL'lerin geçip geçmediğini tespit etmeye çalıştık. Bunun için HBV'ye spesifik olan HLA-A02 epitopunu tanıyan kit (iTAg tetramer) kullandık. Çalışılan 14 çiftten alıcı ve vericisi nakil öncesi serolojik pozitif olan 4 çift vardı. Vericisi pozitif alıcısı negatif olan 1 çift ve verici negatif alıcı pozitif olan 2 çift, her ikisi de negatif olan 7 çift vardı. Alıcı ya da vericisi serolojik pozitiflik gösteren toplam 7 çiftin sadece ikisinde alıcıda STL pozitifliği vardı ancak bunların vericisinde STL pozitifliği yoktur.(Çizelge 3.4) Üç vericide STL pozitif iken alıcılarda nakil sonrası STL pozitifliği izlenmemiştir. Sonuç olarak bu çalışma kök hücre nakli yapılan hastalarda hepatit B virüsüne karşı kazanılan bağışıklıkta STL'nin rolünü gösterememiştir. Anahtar sözcükler: Hepatit B hastalığı, Allojeneik kök hücre transplantasyonu, Sitotoksik T lenfositler. 32İmmün yanıtın kalitesi ve şiddetini belirleyen konak faktörleri hastalığın seyrinde önemli görünmektedir. Etkin bir aşının varlığı büyük bir avantajdır ve dünyadan virüsün silinmesinde en önemli silahtır. Bununla beraber halen infekte olan veya yetersiz bağışıklama stratejileri yüzünden yeni infekte olan kimselerde etkin tedavi rejimlerine gerek vardır. Bu nedenle virüs-konak immün yanıtı ilişkilerindeki karanlık noktaların çözümlenmesi önemli bir rol oynayacaktır. 33

Summary:

SUMMARY Background and Aim: Hepatitis B virus (HBV) is a noncytopathic virus, and the recognition of infected hepatocytes by HBV -specific CD8 cells has been assumed to be the central mechanism causing both liver damage and virus control. The aim of this study was to investigate the role of cytotoxic T cells in the status HBV infection in individuals with hematological malignancy who underwent allogeneic hematopoietic cell transplantation and in their donors. Material and Methods: A total of 14 recipients with HLA-A2+ and their donors with HLA-A2+ were included into study. Peripheral blood samples were studied. iTAg Tetramer was used for the detection of HBV-specific CD8 cells. Results: HBV-specific CD8 cells were detected in two recipients and in six donors. Two recipients and six donors with positive HBV-specific CD8 cells had anti-HBc IgG positive prior to transplantation. Conclusion: Based on the result of this present study, it seems to be no correlation between HBV status of recipients and donors and HBV-specific CD8 cells positivity. Key Words: Hepatitis B diseases, Allogeneic hematopoietik stem cell transplantation, Cytotoxic T lymphocytes. 34