Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Allojenik periferik kök hücre nakillerinde devamlı akım aferezi yöntemi ile elde edilen periferik hematopoetik projenitör kök hücrelerde apopitoz

Apoptotic status of the peripheral blood hematopoietic progenitor stem cells obtained by continuous flow apheresis system for allogeneic transplantation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118562 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çalışmamızda allojeneik PKH nakli yapılan vakalarda G-CSF ile periferik kana mobilize edilen CD34+ kök hücrelerde ve diğer olgun hücre kompartımanlarında aferez işleminin hücrelerin apopitoz/nekroz durumuna etkilerinin incelenmesi ve bunun nakil sonrası hematopoetik yeniden yapılanma ile ilişkisinin değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla Hematoloji Bilim Dalı Orhan Seyfi Şardaş Aferez Ünitesinde allojeneik PKH nakli için kök hücre aferezi uygulanan 5 sağlıklı vericiden elde edilen toplam 6 lökaferez ürünü incelenmiştir. Sağlıklı vericilere l0mcg/kg/gün rhG-CSF cilt altına beş gün boyunca uygulanmıştır. Beşinci gün sabah rhG-CSF uygulanmasından iki saat sonra Hematoloji Bilim Dalı Aferez Ünitesinde devamlı akım hücre ayırım cihazı ile çift taraflı periferik venöz yol kullanılarak periferik kök hücre aferezi yapılmıştır. Toplanması amaçlanan CD34+ hücre dozu >4xl06/kg (hastanın vücut ağırlığı) olarak belirlenmiştir. Aferez işlemi öncesinde periferik kanda ve aferez sonrasında üründe hücrelerde anti-CD34-PE, anti-CD45-ECD, AnnexinV-FITC ve 7-AAD kullanılarak yapılan dört renkli akım sitometrik analiz yöntemi apopitoz incelenmiştir. Sonuçlar; 1 -Aferez işlemi öncesinde periferik kanda CD45draıCD34+ hücrelerde canlı ve apopitotik hücre oranları sırasıyla 96,2 (91,3-99,2) ve 0,4 (0,0-l,4)'tür. 2-Aferez işlemi öncesinde periferik kanda canlı ve apopitotik hücre oranlan sırasıyla nötrofillerde %98,8 (99,8-94,3) ; monositlerde %97,4 (96,7-98,5); lenfositlerde %98,5 (94,4-99,3) olarak saptanmıştır. 3-Aferez işlemi sonrasında ürünlerde CD45dunCD34+ hücrelerde canlı ve apopitotik hücre oranları sırasıyla %97,1 (91,6-99,5) ve 1,75 (0,l-6,3)'tir. 44[ 4- Aferez işlemi sonrasında ürünlerde canlı ve apopitotik hücre oranlan sırasıyla nötrofıllerde %98,8 (82,0-99,8), monositlerde %93,2 (87,8-98,9), lenfositlerde %98,5 (94,4-99,3) olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, allojeneik nakil amaçlı toplanan aferez ürünlerinde konvansiyonel canlılık metodlarıyla saptanamayan belirli oranda apopitotik hücre bulunmaktadır. Bu durum olgun hücre populasyonlarında (nötrofil, lenfosit, monosit) daha fazla gözlenmiştir. CD45dunCD34+ hücrelerde önemli canlılık kaybı saptanmamıştır. Hematopoetik kök hücrelerdeki apopitoz oranlan ile vakaların engraftman ve graftın basan oranlarının karşılaştırılabilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca klinikte kullanılan standart canlılık testleri erken apopitotik hücreleri de saptayabilecek şekilde genişletilmelidir. Anti-CD34, anti-CD45, annexinV-FITC ve 7- AAD kullanılarak yapılan dört renkli akım sitometrik analiz yöntemi bu amaçla kullanılabilecek basit, hızlı ve tekrarlanabilen bir yöntemdir. 45 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: