Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Alman ulusçuluğunun dil merkezli inşası: Düşünsel bir model olarak alman ulusçuluğuna dışarıdan bir bakış

German nationalism as a language-based construct: An external evaluation of german nationalism as a model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262464 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alman ulusçuluk/milliyetçilik söyleminin dil merkezli inşası, Batılı ulus modellerinden biri olarak kendi özgüllüğüne sahip olmakla birlikte, Avrupalılık karakterini bir sorunsal olarak tartışmakta, hatta yer yer buna öncülük etmeyi istemekte ve bu bakımdan Avrupalılık diyebileceğimiz bir olgunun kendine özgü bir veçhesini yansıtmaktadır. Bu tezin amacı, bir kimlik ve aidiyet sorunsalı çerçevesinde ele alınan Alman ulusçuluğunun karakteristiğini araştırmak ve buradan çıkan sonuçlardan hareketle, Türklük gibi tarihsel bakımdan daha geç ortaya çıkan ve Batılı modellerden doğrudan etkilenen bir ulusçuluk yapısının, Batı'ya öykündüğü yanları kadar kendi özgül yanlarını da anlamaya yönelik karşılaştırmalı çalışmalara zemin hazırlayacak bir düşünsel çatı oluşturmaya çalışmaktır. Bu amaçla Alman ulusçuluğunun karakteristiğini temsil edici metinler üzerinden bir okuma hedeflenmiş ve bunun için, Johann Gottlieb Fichte ve Wilhelm von Humboldt'un birer metni seçilmiştir. Metinlerin incelenmesi sırasında, - topos olarak andığımız- söylemin belli ayırt edici özelliklere başvurulmuş ve tarihsel arka planın gösterdiği perspektiflerin metinlerdeki somutlaşma biçimi gözlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın ardından, ulusal kimliklerin kendi özgül koşullarının bir ürünü olduğu ve herhangi bir ulus modelini anlamaya çalışan bir çalışmanın bu özgün dinamiklerin içinden geçen bir araştırma içermesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, Batılı modellerden doğrudan etkilenen bir ulusçuluk modeli olarak Türk uluslaşmasını değerlendirmek konusunda da yardımcı olabilir

Summary:

The discourse built around German nationalism is centered on language. Being one of Western nationality models with its own specificities, German nationalism is questioning its European character while simultaneously positioning itself as a pioneer in this role. Thus, German nationalism is following its specific course within the phenomena to be called Europeanism. The aim of the present thesis is to explore German nationalism from the perspective of identity (building). The results will be used to reconstruct a framework for future comparative analyses of Turkish and Western models of nationality since any efforts to understand Turkish nationalism as a later occurrence in comparison to Western models has to appreciate that it has its own peculiarities while imitating and adopting Western models. Since the analysis of texts representing German nationalism is considered to be useful, two texts - one by Johann Gottlieb Fichte and one by Wilhelm von Humboldt - have been chosen to be analyzed. This analysis concentrated on specific notions ? to be called the topoi ? of this discourse while revealing the historical background vested in certain perspectives therein. This thesis revealed that national identities are the products of specific circumstances. Any attempt to understand any model of nation building needs to consider the perspectives questioned in this research. Thus, the present thesis can be helpful in understanding and evaluating Turkish nation building which has been influenced directly by Western models.