Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

Almanca dilini kullanan seyahat 2.0 kullanıcılarına göre otel performans analizi: Alanya alan çalışması

Hotel performance analysis according to german speaking travel 2.0 users: A field study in Alanya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 426334 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnterneti seyahat planlaması için kullananların sayısı hızla artarken, tatil satın alanların çoğu, satın alma kararı öncesinde bilgi almak için sosyal medya araçlarını ve uygulamalarını kullanmaktadır. Yapılan araştırmalar çevrimiçi (online) kullanıcı yorumlarının, uzman yorumlarından daha etkili olduğunu; olumlu yorumların satın alma kararı üzerinde pozitif, olumsuz yorumların ise satın alma kararı üzerinde negatif etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Satın alma kararını bu yorumlara göre alan tüketiciler; daha güvenli hissetmekte, riski azaltarak belirsizlikleri yok ettiklerini düşünmektedirler. Araştırmacılar çevrimiçi (online) yorumların konaklama işletmelerinin bilinirliğini arttırdığını, olumlu yorumların işletmelere yönelik tutumları geliştirdiğini, olumsuz yorumların işletmelerin imajını zedelediğini ortaya koymuştur. Görülmektedir ki, çevrimiçi (online) yorumların konaklama işletmesi seçimi üzerinde etkisi göz ardı edilemeyecek bir noktaya ulaşmıştır. Konaklama işletmeleri yöneticileri, işletme ile ilgili çevrimiçi (online) yorumları hızlı ve doğru şekilde analiz ederek sundukları ürün ve hizmetin kalitesini iyileştirme yönünde adım atmak zorundadır. Aksi takdirde günümüz rekabet koşulları içerisinde işletmenin var olması çok zor olacaktır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın temel amacı Almanca dilini kullanan turistlerin, Alanya destinasyonunda faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerine yönelik görüşlerini, HolidayCheck.de web sitesinde yapılan değerlendirmeler üzerinden analiz ederek işletmelere önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla öncelikle HolidayCheck.de web sitesinde Alanya destinasyonunda bulunan 841 konaklama işletmesi listelenmiş ve 4 ve 5 yıldızlı olanlar ayrılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda 2009 ile 2014 yılları arasında yapılan basit değerlendirmelerin analiz edilebilmesi için tespit edilen 55 adet 5 yıldızlı ve 166 adet 4 yıldızlı konaklama işletmesi için bu yıllar arasında değerlendirme yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiş, değerlendirme bulunmayan konaklama işletmeleri araştırma dışı bırakılmış ve sonuçta 42 adet 5 yıldızlı ve 142 adet 4 yıldızlı konaklama işletmesi araştırmaya dahil edilmiştir. Alanya destinasyonundaki her bir beldede bulunan konaklama işletmelerinin isimleri küçük kağıtlara yazılmış ve ayrı ayrı torbalara konulmuştur. Daha sonra istatistiki olarak anlamlı sayılan %20'lik oran dikkate alınarak kaç konaklama işletmesinin araştırmaya dahil edileceği hesaplanmış, her bir torbadan hesaplanan sayıda kağıt çekilerek analize konu olacak değerlendirmelerin toplanacağı 11 adet 5 yıldızlı ve 31 adet 4 yıldızlı konaklama işletmesinin listesi elde edilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin toplanması için içerik analizinden yararlanılmıştır. Veri toplama işlemi sonucunda 4025 geçerli veri elde edilerek, araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen hipotezlerin analizi için SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Değerlendirmeleri yapan kullanıcıların profilini ortaya koymak için frekans analizi; hipotezlerin test edilmesi için t testi, tek yönlü varyans analizi, ki-kare testi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Kullanıcıların demografik özelliklerinin, konaklama işletmelerinin değerlendirildiği kriterler üzerinde anlamlı farklılıklar yarattığı tespit edilmiştir.

Summary:

While incresing the number of people using internet for travel planning, most of travel buyers are using social media channels and applications to get information before purchasing decision. Researches indicates that online user reviews are more effective than specialist revies and positive reviews have positive effects and negative reviews have negative effects on purchasing decision. Consumers, making purchasing decision according to these reviews, feel safer and think that they decrease the risk and terminate the uncertainty. Researchers reveals that online user reviews increase the accommodation enterprises' awareness, potisive reviews develop the attitude towards them and negative reviews damage the image of them. Obviously, online reviews reached to an unignorable point on hotel choice of consumers. Hotel managers should analyze the online reviews fast and correctly, take a step to develop the product and service accordingly. Otherwise, surviving in today's conditions of competition will be very difficult. At this point, main aim of this study is to analyze German speaking tourists' opinions about 4 and 5 star hotels in Alanya by using online reviews on HolidayCheck.de web site and give some advices to hotel managers. With this aim, firstly 841 hotels on HolidayCheck.de web site in Alanya destination were listed and 4 and 5 star hotels were seperated. In line with this aim, whether reviews exist between the years of 2009 and 2014 for those 55 five star hotels and 166 four star hotels and hotels which do no have reviews were eliminated. In the end, 42 five star hotels and 142 four star hotels were included to the research. Hotel names that are located in each town of Alanya were written on small piece f papers and put in different bags. After that, considering %20 ratio which is acceptable statistically, calculated number of hotel names were pulled up from the bags seperately and finally 11 five star and 31 four star hotel names which would be subject of the analyze, were determined. Qualitative and quantitave research methods were used. Content analysis were used to collect data. 4025 valid data were collected and analyzed by using SPSS 20.0 package program to test the hypothesises. Frequency analysis was used to determine profile of reviewers; t test, one way anova, chi square test and correlation analysis were used to test the hypothesises. According to the results, reviewers demographical characteristics have meaningful difference while evaluating hotels' in terms of criterias.