Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

Almanya'da iş güvenliği sistemi, inşaat iş kazaları, alınan önlemler ve Türkiye ile karşılaştırılması

The occupational safety system in Germany, construction job accidents, the precautions and comparison with Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166204 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ALMANYA'DA İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ, İNŞAAT İŞ KAZALARI, ALINAN ÖNLEMLER VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Bu çalışmada, Almanya' daki iş güvenliği sistemi incelenmiş ve Türkiye ile karşılaştırılarak, ülkemizde iş güvenliği alanında yapılan çalışmalara destek olması ve bir örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır. Tezin giriş bölümünde, çalışmanın içeriği ve kapsamı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, iş güvenliği konusunda hem Almanya hem de Türkiye'deki temel kavramlar tanıtılmıştır. İkinci bölümde her iki ülkedeki iş güvenliği mevzuatı ve denetim organları hakkında bilgiler sunulmuştur. Almanya' daki iş güvenliği hareketleri ile birlikte, en önemli denetim organı olan meslek kurumlan hakkında detaylı bilgilere de yer verilmiştir. Son kısımda ise, Türkiye ile Almanya karşılaştırması yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise Almanya'da şantiyelerde iş kazalarına karşı alman önlemler, şantiye kurulmasından şantiye içi trafiğe kadar tüm detaylarıyla anlatılmıştır. Bölümün başlangıcında Türkiye'deki durum da özetlenmiştir. Dördüncü bölümde, önce Türkiye daha sonra Almanya' daki hem ülke geneli, hem de inşaat sektöründeki iş kazalarının sayısal analizleri yapılmıştır. Bu sayısal veriler göz önünde bulundurularak ayrıntılı olarak iki ülkeye ait sayısal değerlendirmeler grafiklerle karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Beşinci bölümde, her iki ülkede yapılmış kaza analizleri incelenmiş ve karşılaştırma bölümümde ayrıntılı yorumlar yapılmıştır. Son olarak Sonuçlar ve Öneriler bölümünde, araştırma sonucunda elde edilen bulgular; eğitim, istatistik, sayısal değerlendirmeler, kaza analizleri, mevzuat, denetim organları ve gelişmeler başlıkları altında verilmiştir. Elde edilen bulgular göz önünde bulundurularak, ağırlıklı olarak ülkemiz için gerekli önerilerde bulunulmuştur. xııı

Summary:

THE OCCUPATIONAL SAFETY SYSTEM IN GERMANY, CONSTRUCTION JOB ACCIDENTS, THE PRECAUTIONS AND COMPARISON WITH TURKEY SUMMARY In this study, the occupational safety system in Germany was examined and by comparing with Turkey; it was aimed to support the progress of occupational safety works and to constitute a model for our country. In the introduction part of the thesis, a general outlook is given for the content and for the scope of the thesis, and then the necessary definitions are made for the fundamental concepts regarding occupational safety in Germany and Turkey. In the second part, information about the job security legislations and regulatory bodies of both countries were represented. Detailed information was given about professional organisations which are the most important regulatory organs with the progress of the German job security. In the last part, the comparison between Turkey and Germany was made. In the third part, the precautions taken in Germany for the job accidents in the construction sites, were stated from the establishment to the internal traffic of the construction site. At the beginning of the part the conditions in Turkey were also summarized. In the fourth part, the numerical analysis of job accidents both for the construction sector and for the country overall were studied, initially for Turkey and then for Germany. By assessing these data, the detailed numerical assessments were made for both countries comparatively with graphs. In the fifth part, the executed accident analyses were examined in two countries; and in the comparison section, comprehensive comments were made. Finally, in the conclusions and proposals section, the findings of the research, is presented under the topics; education, statistics, numerical assessments, accident analyses, legislation, regulatory bodies and developments. By taking into account the acquired findings, the necessary suggestions were made, generally for our country. xiv