Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Almanya'da yaşlı bakımı ve Türk yaşlı göçmenler: Berlin örneği

Elderly care in Germany and elderly Turkish migrants: Berlin as case in point

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375849 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, Almanya'ya 1960'lı yıllarda göç eden ilk kuşak Türk göçmen-lerinin günümüzdeki yaşlılık dönemini ele almaktadır. Yaşlı Türk göçmenlerin Al-manya'da kalma, Türkiye'ye dönmeme veya dönememe nedenlerinin araştırıldığı bu çalışmada elde edilen veriler 5 başlık altında toplanmıştır. Bunlar, (1) Yaşlı Türk göçmenlerin Almanya'ya göçleri (2) Yaşlı bakımında Türk kurumları ve rolü, (3) Yaşlı Türk göçmenlerin Almanya'daki Durumlarından Özel Detaylar, (4) Yaşlı Türk göçmenlerin Türkiye'ye dönmeme nedenleri, (5) Türk göçmenlerin yaşlılık zamanları ve gelecek beklentileridir. Araştırmanın kapsamına girenler ise bu Türklerden huzurevlerinde, gündüz bakımevlerinde, yaşam evlerinde yaşayanlar ile evde bakım hizmeti alanlardır. 15 kadın 5 erkek toplamda 20 kişi ile derinlemesine görüşme yöntemiyle araştırma ya-pılmıştır. Ayrıca bir huzurevi çalışanı, biri erkek ikisi bayan üç ayrı gündüz bakımevi yöneticisi, iki bayan yaşam evi çalışanı, evde bakım hizmeti sunan kurumun bir bayan hasta bakıcısı ve gündüz bakımevi çalışanları ile de görüşmeler yapılmıştır. Tezin birinci bölümünde, göç kavramı ve tarihsel çerçevesi ele alınmış olup Almanya'ya emek göçü ile yerleşen işçilerin göç ettikten sonra içinde bulundukları durum tespit edilerek teorik çerçeve oluşturulmuştur. "Almanya'da Yaşlanma ve Yaşlı Bakımı" başlıklı ikinci bölümde ise Alman-ya'nın genel olarak "yaşlanma profili "ne yer verilmiştir. Yine "Almanya'da yaşlanan Türklerin durumu" hakkında belirlemeler yapılmış, "yaşlı göçmenlerin mekânsal dağılımı" belirtilerek "Almanya'da yaşlılara sunulan hizmetler" başlıkları çerçevesinde yaşlı Türk göçmenlerin bu alanda sahip oldukları olanaklar değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde Berlin'de gerçekleştirilen saha araştırmasının sonuçlarına yer verilmiştir. Sonuç bölümünde araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar göz önünde bulundurularak, Almanya'ya göç etmiş birinci kuşak işçilerin yaşlılıklarında bakımı hususu değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yaşlı Türk göçmenler, Almanya'da yaşlı Türk göçmenlere sunulan hizmetler.

Summary:

This research deals with the old aging period of first generation who migrated to Germany in the 1960s. The reasons why old Turkish immigrants did not return to Turkey or why they could not return to Turkey have been searched. The data found in the research have been expressed under five aspects: 1. the migration of elderly Turkish citizens. 2. The Turkish institutions and their functions in elderly care. 3. Specials details about the elderly Turkish immigrants in Germany. 4. The reasons of Turkish immigrants not return to Turkey. 5. Elderly periods and future expectations of Turkish immigrants. Those who have been within the scope of the study are Turks that live in nursing homes, day nursery, caring of elder people in houses and who use home care. There have been interviews with 20 people, 15 female and 5 male, in a detailed way. Besides, there have been interviews with an employee in a nursing home, one male and two female day care center managers, two female employees in caring home, a female nurse in home caring service, and the employees with the day care center.In the first part of the study, the concept of immigration and its historical context has been dealt with a theoretical framework has been formed by determining the condi-tion of the workers settling Germany as a result of labor migration during the period of migration. The second part entitled as "Ageing and Aged Care in Germany" includes Germany's overall aging profile. Moreover some specifications has been considered regarding "the situation of the Turks aging in Germany" by determining "spatial distribution of the old immigrants" and under the title of "the services offered for the elderly in Germany" the possibilities elderly Turkish immigrants have in this field have been evaluated. The third part includes the results of field research conducted in Berlin. In the conclusion considering the results achieved according to the research scope the issue of the elder care of first generation of workers who have migrated to Germany has been evaluated. Key Words: Old Turkish immigrants, the services offered for the elderly Turkish immigrants in Germany.