Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı / Radyo Televizyon Bilim Dalı

Almanyalı Türklerde evlilik törenlerinin dönüşümü: Kültürel bellek, aidiyet ve kimlik

Trasformation of wedding rituals by German Turks in berlin: Cultural memory, belonging and identity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250177 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye'den Almanya'ya göç eden toplulukların `yeniden yerleşme' süreçlerinde geliştirdikleri aidiyet ilişkileri ve `iletişimsel bellek'leri, kolektif gerçekleştirilen bir etkinlik olan evlilik törenleri çerçevesinde araştırma ve analiz konusu yapılmaktadır. Aile birimli yerleşikleşmenin kendini gösterdiği 1970'lerin sonlarından itibare,n düğün törenlerinin sektörel altyapısının (düğün salonları, fotoğrafçılar ve kameramanlar, çeyiz ve gelinlik mağazaları, müzik sektörü vs.) oluşum süreci tarihsel olarak betimlenmektedir.Sorgu çerçevesi açısından antropoloji, sosyoloji ve iletişim çalışma alanlarıyla bağ kuran araştırma, Almanyalı Türklerin Berlin'de gerçekleştirdikleri düğün törenlerini iletişimsel, performatif ve gösterisel boyutlarıyla incelemektedir. Disiplinlerarası ve çokyöntemli bir yaklaşımla, törensel etkinlik ve içerik yoluyla gerçekleştirilen `kültürel kimlik' aktarımı ve `kültürel bellek' arasındaki bağlantıyı, kültürün özcüllük ve süreçsellik kategorileri çerçevesinde analiz etmektedir.Çalışmanın analiz bulgularında, ilk göç edenlerin nostaljik suskunluklarından yeni toplumsal görünümün gösteriselleşmiş öz-sunumuna, kolektiften bireyselleşmeye doğru kayan rotalar ve `kültürel aracı' olarak sektörün yeri, önemli tespitler olarak ortaya koyulmaktadır. Törensel etkinliklerin betimsel bulguları ve devamında gerçekleştirilen sosyolojik analiz, makro kültür teorileri ile bağlantılandırılmakta çokyönlü olarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın nihai sonuçları küre-yerellik (glocalisation), çokkültürlülük siyaseti, ulus-ötesi topluluklar, nostalji ve yurt bağlantısı kavramları etrafında tartışılmaktadır.

Summary:

In the frame of collective marriage ceremonies, this study aims to research and analyse the state of belonging and `communicative memory? of the communities migrating to Germany from Turkey. The process of the making of the sectoral infrastructure of wedding ceremonies (wedding saloons, photographers, cameramen, shops of dowries and wedding dresses, music sector etc.), after the 1970?s, which is the era of the established family structures, are depicted historically.Interrelating antropology, sociology and communicitation studies the communicative, performative and demonstrative means of the wedding ceremonies of German Turks in Berlin is analysed. With an interdisciplinary and multi-method approach, the relationship between `cultural identity? transfer and `cultural memory? actualized by ritual activities and contexts is analysed through the essentialist and processionalist categories of culture.The findings of the analyses maps the sectors role as a `cultural intermediator? and also the changing routes from the silence of the first generation immigrants to the new self-displaying self-presentation of social landscape, from the collectivity to individuality. The descriptive findings of ritual activities and related sociological analyses are linked to the macro cultural theories and examined thoroughly. The final conclusions of the research are discussed around the terms of glocalisation, politics of multiculturalism, transnational communities, nostalgie and territory.