Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı

Aloe vera yaprak pulpası β-glukozidazının saflaştırılması ve bazı özelliklerinin incelenmesi

Purification and some properties of β-glucosidase from Aloe vera leaves pulp

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165277 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6. ÖZET B-Glukozidazlar ((3-D-glukozid glukohidrolaz, EC 3.2.1.21) prokaryotlar ve ökaryotlarda yaygın olarak bulunur ve di- ve/veya oligosakkaritlerdeki veya diğer glukoz bileşiklerindeki (3-glukozid bağlarının hidrolizini kataliz eder. Bitkilerde, p-glukozidaz aktivitesi, mikroplara, böceklere ve parazit bitkilere karşı savunma, fitohormon aktivasyonu ve büyüme ile ilgilidir. Bu çalışmada, Aloe vera L. Burm. fil. (sarısabır) yapraklarının pulpa kısmından p-glukozidaz kısmen saflaştırıldı ve bazı kinetik özellikleri incelendi. İstanbul Üniversitesi Süleymaniye Botanik Bahçesinde yetiştirilen A.vera'nın taze yaprakları toplandı, jel kısmı ayrıldı ve kalan yaprak pulpalan küçük parçalara kesildi. Yaprak pulpalannın PBS (fosfatla tamponlanmış % 0.9 NaCI, pH 7.4) ile homojenizasyonunun ardından santrifüje edilmesiyle ham ekstre hazırlandı. (3-Glukozidaz aktivitesi gösteren homojenatın % 30 - % 65 amonyum sülfat kesiti, diyaliz edildikten sonra, hidroksilapatit kolona uygulandı. Elüsyon, kolondan artan molaritede Na-K fosfat tamponu (pH 7) geçirilerek gerçekleştirildi ve (3-glukozidaz 200 mM tampon ile elüe edildi. Kısmen saflaştırılan enzim poliakrilamid jel elektroforezinde iki protein ve bir aktivite bandı gösterdi. P-Glukozidaz aktivitesi üzerine sıcaklığın ve pH'nın etkileri incelendiğinde, enzimin en yüksek aktiviteyi 50°C'de ve pH 4.4'de gösterdiği bulundu. Enzimin, 4-nitrofenil-P-D-glukopiranozide karşı Km değeri 6.8x 10"4 M ve aynı substrata karşı Vmax değeri ise 4.58 x 10"3 U olarak belirlendi. Aloe vera yaprak pulpasındaki J3-glukozidaz aktivitesi yıl boyunca incelendiğinde kış aylarında aktivitenin arttığı, yaz aylarında ise azaldığı bulundu. 40

Summary:

7. SUMMARY PURIFICATION AND SOME PROPERTIES OF (3-GLUCOSIDASE FROM Aloe vera L LEAVES PULP (3-Glucosidases ((3-D-glucoside glucohydrolase, EC 3.2.1.21) occur widely in prokaryotes and eukaryotes. They catalyze the hydrolysis of the (3-glucosidic linkages of di- and/or oligo-saccharides, or other glucose conjugates. In plants, (3-glucosidase activity is involved in processes such as defense mechanisms against microbes, insects or parasitic plants and activity of phytohormones and development. In the present study, (3-glucosidase was partially purified from the pulp of Aloe vera L. Burm. fil. (sarisabir) leaves and some of its kinetic properties were determined. The fresh leaves of A. vera cultivated in Istanbul University Süleymaniye Botanic Garden were collected; the gel portion was separated and the remaining leaf pulps were cut into small pieces. The crude extract was prepared by homogenization of the leaf pulps in PBS (phosphate buffered saline, pH 7.4) and subsequent centrifugation. |3-Glucosidase active fraction was precipitated by 30% - 65% ammonium sulphate from the crude extract. This fraction was dialyzed and applied to a hydroxy lapatite column. The elution was performed by washing the column stepwise with increasing molarities of Na-K phosphate buffer (pH 7.0) and (3-glucosidase activity was eluted with 200 mM buffer pool. The partially purified enzyme showed two protein and a single activity band in polyacrylamide gel electrophoresis. Effects of temperature and pH on the activity of the enzyme were examined and it was found that the enzyme exhibited maximum activity at 50°C and at pH 4.4. Km and Vmax values for 4-nitrophenyl-B-D-glucopyranoside were 6.8 x 10"4 M and 4,58 x 10"3 U, respectively. When (3-glucosidase activity was investigated during the year, it was found that the activity increased in winter and decreased in summer. 41