Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Deri ve Zührevi Hast. Anabilim Dalı

Alopesi areata hastalarında intestinal permeabilitenin serum zonulin seviyeleri ile değerlendirilmesi

Evaluation of intestinal permeability with serum zonulin levels in alopecia areata patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 610241 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç Alopesi areata (AA) skatrisyel olmayan alopesik yamalarla karakterize, organ spesifik otoimmün bir hastalıktır. Hastalığın genetik zeminde çevresel tetikleyicilerin etkisiyle oluştuğu düşünülmekle birlikte etiyopatogenezi halen tam olarak anlaşılamamıştır. Bağırsak epitelyumu, bariyer fonksiyonu sayesinde organizma ve çevre arasındaki antijen trafiğini de kontrol etmektedir. Bağırsağın bariyer fonksiyonunda oluşabilecek bozulmalar sonucunda bağırsak geçirgenliğinde artış gelişebilmektedir. Bağırsak geçirgenliği artışının ise genetik olarak yatkın bireylerde otoimmün hastalıklara zemin hazırladığı düşünülmektedir. Zonulin, enterositler arasındaki tight junctionları konrol ederek, antijen trafiğinin düzenlenmesine katkı sağlayan bir proteindir. Bağırsak geçirgenliği artışı serum zonulin seviyelerine bakılarak tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada AA ve kontrol grubunun serumlarında bağırsak geçirgenliğindeki artışın bir göstergesi olan serum zonulin seviyelerine bakılarak, bağırsak geçirgenliğinin AA etiyopatogenezindeki rolünün ve hastalık şiddeti ile serum zonulin seviyeleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Dermatoloji polikliniğine başvuran, sistemik tedavi almayan 70 AA hastası ve 70 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilerek, serum zonulin seviyelerine bakıldı. Çalışmaya dahil edilen AA hastalarının demografik özellikleri, öz ve soy geçmişleri, AA'nın klinik paterni, şiddeti, başlangıç yaşı, toplam süresi, son atak süresi ve geçmişte alınan tedaviler, AA'ya eşlik eden bulgular kaydedildi. Bulgular Çalışmaya 70 AA hastası ve 70 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 140 kişi dahil edildi. Hasta grubu 19 kadın ve 51 erkek, kontrol grubu ise 20 kadın, 50 erkekten oluşmaktaydı. Hasta grubunun yaş ortalaması 33,5 ± 11,6, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 31,4 ± 10,8'di. Hasta grubunda ortanca serum zonulin seviyesi 46,38 ng/mL, kontrol grubunda ortanca serum zonulin seviyesi 50,34 ng/mL olarak bulundu. Her iki grupta serum zonulin seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p= 0,828). Serum zonulin seviyeleri ile hastalık şiddeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p= 0,549). Sonuç Sonuçlarımız AA hastalarında zonulin ekpresyonuna ikincil bağırsak geçirgenliğinde artış olmadığını göstermektedir. Ancak bu sonucun tüm AA hastalarına genellenebilmesi için şiddetli hastalığı olan ve alopesi totalis (AT) ile alopesi universalis (AU) hastalarının daha fazla sayıda olduğu çalışmalarda serum zonulin seviyelerinin incelenmesine ihtiyaç vardır. Kısa özet Serum zonulin seviyeleri ölçülerek AA hastalarında zonulin ekspresyonuna ikincil bağırsak geçirgenliğinde artış olup olmadığı ve hastalığın şiddetiyle serum zonulin seviyeleri arasındaki ilişki araştırıldı. AA hastaları ve kontrol grubunda serum zonulin seviyeleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Anahtar kelimeler: alopesi areata, zonulin, bağırsak geçirgenliği

Summary:

Aim Alopecia areata (AA) is an organ-specific autoimmune disease characterized by non-cicatricial alopecic patches. Although the disease is thought to be caused by environmental triggers on the genetic background, its etiopathogenesis is still not fully understood. The intestinal epithelium also controls antigen traffic between the organism and the environment through its barrier function. Impairment of the intestinal barrier function may result in an increase in intestinal permeability. Increased intestinal permeability is thought to be the basis for autoimmune diseases in genetically predisposed individuals. Zonulin is a protein that contributes to the regulation of antigen traffic by controlling tight junctions between enterocytes. Increased intestinal permeability can be determined by measuring serum zonulin levels. In this study, it is aimed to evaluate the role of intestinal permeability in the etiopathogenesis of AA and the relationship between disease severity and serum zonulin levels by measuring serum zonulin levels in the AA patient and the control groups, which is an indicator of increased intestinal permeability. Materials and Methods Seventy AA patients who were not receiving a systemic treatment and 70 healthy controls who applied to dermatology outpatient clinic were included in the study and serum zonulin levels were evaluated. Demographic characteristics, self and family history, clinical AA pattern, severity, age of onset, total duration, last attack duration and past treatments and findings accompanying the AA of patients included in the study were recorded. Results In total 140 persons (70 AA patients and 70 healthy controls) were included in the study. The patient group consisted of 19 females and 51 males, and the control group consisted of 20 females and 50 males. The mean age of the patient group was 33,5 ± 11,6 and the mean age of control group was 31,4 ± 10,8. The median serum zonulin level in the patient group was found out to be 46,38 ng/mL where in the control group it was 50,34 ng/mL. Serum zonulin levels between the two groups were not statistically significant (p=0,828). Also, there was no significant relation between serum zonulin levels and severity of the disease (p=0,549). Conclusion Our results show that there is no increase in intestinal permeability secondary to zonulin expression in patients with AA. However, in order to generalize this result to all AA patients, serum zonulin levels need to be evaluated in studies including more patients with severe disease, alopecia totalis (AT) and alopecia universalis (AU). Short Summary Serum zonulin levels were measured to determine whether there was an increase in intestinal permeability secondary to zonulin expression in AA patients and the relationship between disease severity and serum zonulin levels. There was no statistically significant difference between serum zonulin levels in AA patients and control group. Keywords: alopecia areata, zonulin, intestinal permeability