Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Dermatoloji Anabilim Dalı

Alopesi areatada nevus flammeus sıklığı ve prognozla ilişkisi

The frequency of nevus flammeus in alopecia areata and its impact on prognosis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118635 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Alopesi areata saçlı deri ve vücudun diğer bölgelerinde kılların sübjektif belirti olmaksızın odaklar şeklinde dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır. Biz çalışmamızda alopesi areatada nevus flammeusun sıklığım saptamayı ve prognozla ilişkisini ortaya koymayı amaçladık. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Saç Hastalıkları Polikliniğine 1999-2001 yıllan arasında başvuran 99 kadın, 101 erkek toplam 200 alopesi areatalı hastada oksipital bölgede nevus flammeus kontrolünü yaparak uygun tedavi protokolüne aldık. En az 1 yıllık takip sonrası prognoz değerlendirmesi yaptık. Prognoz değerlendirmesinde 5 grup oluşturduk. Alopesi areatalı hastalarda nevus flammeus sıklığım %54 olarak saptadık. Alopesi areatayı plak ve universal olarak iki gruba ayırıp incelediğimizde universal tip alopesi aretada bu oran %57.95, plak tarzı alopesi areatada %50.89 olarak saptandı. Prognozlarına göre değerlendirme yaptığımızda ise refrakter olarak değerlendirdiğimiz hasta grubunda %23.5, ataklı grupta %16 oranında nevus flammeus pozitifliği saptanırken; kozmetik iyilik gözlenen grupta %5 pozitiflik saptandı. Bu sonuçlara göre alopesi areatalı hastalarda oksipital bölgede nevus flammeus sıklığının belirgin olarak artmış olduğu ve nevus flammeusu pozitif alopesili hastalarda kötü prognoz oranının arttığı gözlenmektedir. Sonuç olarak nevus flammeus, alopesi areatada dikkat edilmesi gereken kötü bir prognostik faktör olarak önem kazanmaktadır. 32

Summary:

SUMMARY Alopecia areata is a disease characterized by the asymptomatic focal loss of scalp and body hair. In this study, 200 patients with alopecia areata, comprising of 99 females and 101 males,who have been admitted to Hair Disorders Outpatient Clinic within the Department of Dermatology in the Universityof Istanbul Cerrahpaşa Medical Faculty during the years 1999-2001, were enrolled. The presence of occipital nevus flammeus was recorded and the patients were administered appropriate treatment protocols fortheir disease. The prognosis of the disease was evaluted under 5 groups following a follow-up period of at least 1 year. The nevus flammeus incidence in our patients with alopecia was detected to be 54%. The incidence was recorded to be 57.95% in patients with alopecia universalis and 50.89% in patients with alpoecia areata. When the data was reevaluated according to the prognostic parameters, the presence of nevus flammeus was detected to be 23.5% in patiens whom the disease was regarded to be refractory to treatment, 16% in patients with an ongoing exacerbation of the disease and 5% in patients whom an acceptable regrowth of hair was seen on the cosmetic point of view. According to this results one can judge that the incidence of occipital nevus flammeus is significantly increased in patients with alopecia areata and its presence might indicate a worse prognosis. As a conclusion nevus flammeus should be regarded as a grave prognostic factor in patients with alopecia areata. 33