Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Anabilim Dalı

Alopesi areatalı hastaların klinik ve sosyodemografik özellikleri ve bu özellikler arası ilişkiler

Sociodemographic and clinical features of patients with alopecia areata and relationships between these features

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 501414 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ALOPESİ AREATALI HASTALARIN KLİNİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLER ARASI İLİŞKİLER Bu çalışmada Alopesi Areatalı hastaların klinik ve sosyodemografik özellikleri ile bu özellikler arası ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda 01 Temmuz 2014 – 01 Ocak 2014 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı polikliniğine başvuran hastalar arasında Alopesi Areata tanısı almış, çalışmaya alma kriterlerine uyan ve yaşları 4 -65 arasında değişen 153 hasta değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik verileri, hastalığın başlangıç yaşı, klinik tipi, atak sayısı, aile hikayesi, atopi öyküsü, tırnak tutulumu, nevus flammeus varlığı, ailede ve hastada otoimmun hastalık varlığı, emosyonel/ fiziksel stres varlığı, subjektif semptomlar, alınan tedavi, alopesi tutulum alanları, saçlı deride kıl kaybı yüzdesi (SALT skoru) kaydedildi. Veriler bilgisayar programında değerlendirildi Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama ve standart sapma, frekans, Ki-Kare (χ2), non parametrik testler (Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi ) ve korelasyon analizleri kullanıldı. Çalışmaya alınan 153 hastanın 49'u kadın (%32), 104'ü erkek (%68) idi. Hastaların 34'ü (%22.2) 18 yaş altındaydı. Yaş ortalamaları 28±12.20 yıldı ve hastaların 133'ünde (%86.9) alopesi areata, 17'sinde (%11) alopesi üniversalis, 3'ünde (%2) alopesi totalis mevcuttu. Hastalarda en sık saçlı deri tutulumu ( 120 kişi , % 78.4 ), ikinci sıklıkta ise sakal bölgesinde tutulum (44 kişi , %28.7 ) izlendi. SALT skoruna göre saçlı deri tutulumu olan 120 hastanın 100'ünde (%83.3) hafif (S1,S2), 20'sinde (%16.7) şiddetli tutulum (S3,S4,S5) saptandı. Salt Puan ortalamaları ile hastalık başlangıç yaşı, hastalık tipi, atak sayısı, ailede AA öyküsü, tırnak tutulumu, ofiazis, nevus flammeus ve otoimmun hastalık varlığı, lokalizasyon ve alınan tedavi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken (p<0.05); cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Erken başlangıç yaşı, ailede AA öyküsü, tırnak tutulumu, nevus flammeus ve otoimmün hastalık varlığı, ofiazis varlığı şiddetli tutulum ile ilişkilendirildi. Çalışmamızda AA'lı hastalarda hastalık şiddeti ile sosyodemografik değişkenler ve AA'ya özgü özellikler arası ilişkiler değerlendirilmiştir. Hasta takibinde bu değişkenler arası ilişkilerin göz önüne alınmasının daha uygun ve etkili tedavi seçiminde faydalı olacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Alopesi areata, klinik özellikler, sosyodemografik özellikler

Summary:

Summary Sociodemographic and Clinical Features of Patients with Alopecia Areata and Relationships Between These Features The aim of this study is to determine the clinical and sociodemographic characteristics of the patients with alopecia areata and the relationships between these characteristics. In our study, 153 patients that fit in the criteria (between the ages 4 and 65) who were admitted to the Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Skin and Venereal Diseases Department and diagnosed with Alopecia Areata were examined. Demographic data of the patients included in the study, the age of onset of the disease, clinical type, number of episodes, family history, history of atrophy, nail involvement, presence of nevus flammeus in the family and the presence of autoimmune diseases, presence of emotional / physical stress, received treatment, alopecia involvement areas, the percentage of hair loss on the scalp (SALT scores) were recorded. Data was analyzed by a computer program. The mean and standard deviation, frequency, chi-square (χ2), non-parametric tests (Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U test) and correlation analysis were used. Of the 153 patients, 49 were women (32%), 104 were male (68%). 34 of the patients (22.2%) were under 18 years of age. The mean age of patients was 28 ± 20.12 years. 133 (86.9%) patients had alopecia areata, 17 (11%) had alopecia universalis, 3 (2%) had alopecia totalis. Patients had mostly had scalp involvement (120, 78.4%) and involvement in the beard area (44 persons, 28.7%). Of the 120 patients who had scalp involvement according to SALT scores 100 (83.3%) had mild (S1, S2), 20 (16.7%) had severe involvement (S3, S4, S5). Mean Salt Scores show a statistically significant difference (p<0.05) between localization, treatment received, age when disease started, disease type, number of episodes, family history, nail involvement, ofiazis, nevus flammeus and autoimmune diseases. No significant differences found between gender, marital status and education levels (p> 0.05). Early onset of disease, nail involvement in family history, the presence of nevus flammeus and presence of ofiazis was associated with severe involvement. In our study, the relationship between characteristics specific to AA, socio demographic variables and the severity of the disease in patients with AA was evaluated. It is believed that taking the relationships between variables into consideration in patient follow-up will be useful in a more convenient and effective treatment choice. Keywords: Alopecia areata, clinical characteristics, socio demographic characteristics