Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Bölümü

Alpha-beta transition in quartz

Kuartzin alfa beta geçişi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305037 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kuartzın alfa - beta geçişi Raman saçılması kullanılarak çalışılmıltır. Bazı örgü kiplerinin Raman frekanslarınınanalizi kuartzın alfa beta geçişi yakınındaki çeşitli sıcaklıklarda yapılmıştır.Bu analiz için, literatürden deneysel veri kullanılmış¸ ve bu Raman fononlarının yumuşak kipdavranışı araştırılmıştır. Bazı modellerin tahminlerine dayanarak, sıfıra doğru giden (yumuşakkip) örgü kiplerinin Raman frekanslarının sıcaklığa bağımlılığı ve geçiş sıcaklığı Tc yakınındakibant genişlikleri kuartzın alfa beta geçişi için açıklanmıştır. Ayrıca, yine literatürden deneyselhacim verileri kullanılarak faz geçişi yakınlarında Grüneisen parametresi aracılığıyla sıcaklığabağlı Raman frekanslarının hesabı yapılmıştır.

Summary:

Alpha-Beta transition in quartz is studied using the Raman scattering. The Raman frequenciesof some lattice modes are analyzed at various temperatures close to the alpha beta transitionin quartz. For this analysis, the experimental data from the literature is used and the soft modebehavior of those Raman phonons is investigated . On the basis of the predictions of somemodels, the temperature dependencies for the Raman frequencies of the lattice modes whichmove towards zero (soft mode) and their bandwidths close to the transition temperature Tc areexplained for the alpha-beta transition in quartz. In addition, by using the experimental volumedata from literature, calculation of the temperature dependence of the Raman frequenciesthrough the Grüneisen parameter have been studied near the phase transition.