Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Alt batın minör cerrahisinde izobarik ropivakain ile izobarik bupivakainin spinal anestezi etkilerinin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 156709 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çalışmamızdaizobarik bupivakain ile izobarik ropivakainin intratekal uygulanması ile oluşan hemodinamik değişiklikleri, motor blok seviye ve süre farklılıklarım, analjezik etkinliklerini karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmaya sözlü olarak izin alman, 1 8- 65 yaş arası, ASA I- II grubu, minor alt batm cerrahisi uygulanacak olan 40 ardışık hasta dahil edilmiştir. Hastalar rastgele örnekleme sistemine göre ropivakain (n= 20) ve bupivakain (n= 20) grubu olmak üzere 20' şer kişilik iki gruba ayrılmışlardır. Hastalara 16 veya 18 G iv kanül ile periferik damar yolu açılarak prehidrasyon amacı ile 500 mi % 0. 9 NaCl solüsyonu 15- 20 dakikada infiize edilmiştir. Tüm lomber ponksiyonlar aseptik şartlarda, oturur pozisyonda, orta hattan, L2- 3, L3- 4 veya L4- 5 intervertebral aralıkdan gerçekleştirilmiştir. Bupivakain grubunda % 0. 5 bupivakain ( marcain % 0. 5; 5 mg/ mi) 2. 6 mi ve 0. 4ml fentanyl (0. 05 mg/ mi) toplam 3 mi solusyon,ropivakain grubunda % 7. 5 ropivacain (naropin % 7. 5; 7. 5 mg/ mi) 2. 6 mi ve 0. 4 mi fentanyl toplam 3 mi solüsyon intratekal aralığa enjekte edilmiştir. Analjezi seviyesi için pin prick testi, motor blok derecesi için ise modifiye Bromage skalası kullamlmıştır. Cerrahi analjezi seviyesi olarak T10 dermatomu kabul edilmiştir. İntratekal ilaç uygulanmasını takiben 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 ve 120. dakikalarda ortalama arter basmcı, kalp atım hızı, Sp02, analjezi seviyesi, motor blok seviyesi, VAS değerlendirilmeleri yapılmıştır. Gruplar arasında kalp hızı ve ortalama arter basmcı yönünden istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Çalışmamızda T10 seviyesinde analjezi için geçen süre ve motor bloğun toplam süresi incelendiğinde gruplar arasında bir fark bulunmamıştır. 39Ropivakain ile motor bloğun toplam süresi daha kısa olarak bulunmuştur. Ropivakain kullanılan hastalarda sefalik yayılımın daha düşük olduğu bulunmuştur. Motor bloğun derecesi açısından çalışmamızda ropivakain ile bupivakain grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Ropivakain grubunda grade 2 motor blok 6 hastada (% 30) ve grade 3 motor blok 14 hastada (% 70) meydana gelirken bupivakain grubundaki hastaların tamamında (20 hasta, % 100) grade 3 motor blok meydana gelmiştir (p: 0. 02). Sonuç olarak intratekal olarak uyguladığımız 19. 5 mg ropivakain ve 40 \i fentanil kombinasyonu alt batm minör cerrahisi uygulanan hastalarda 13 mg bupivakain ve 40 \ı fentanil kombinasyonu kadar etkin bir anesteziyi daha az hipotansiyon daha az ve daha kısa süreli motor blok elde ederek sağlamıştır. Ayrıca ropivakain ile sefalik yayılım daha az olmuş ve hasta memnuniyeti de daha yüksek bulunmuştur. Tüm bu verilerin ışığında ropivakainin alt batm minör cerrahisi için bupivakaine uygun bir alternatif olabileceği ancak uygun doz ve adjuvan ilaçlar için daha geniş seriler içeren çalışmalara gereksinim olduğu kanaatine varılmıştır. 40 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: