Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Alt ekstremite ameliyatlarında Epidural Blok'un %0,5 ropivakin ve % 0,5 bupivakain ve % 0,5 bupivakain + fentanil kombinasyonlarında karşılaştırılması

Comparison of 0,5 % ropivacaine and fentanyl in 0.5 % ropivacaine togheter with 0,5% bupivacaine and fentanyl in 0,5 bupivacaine for orthopedic surgery of the lower limbs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 70923 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada, ortopedi cerrahisinde alt ekstremite ameliyatlarında eşit konsantrasyonda kullanılan bupivakain ve ropivakain ile elde edilen epidural blok özellikleri, ayrıca her iki lokal anestezik ilacın fentanil ile kombinasyonunun epidural blok kalitesi üzerine etkisi araştırıldı. Çalışmaya alt ekstremite ameliyatı planlanan 80 hasta raslantısal olarak 20 kişilik 4 gruba ayrıldı. Çalışma grubuna dahil edilen hastalar, ameliyat öncesi derlenme odasına alındı ve kalp atım hızı (KAH), noninvaziv sistemik arter basıncı (AB), periferik oksijen satürasyonu (Sp02) ölçümleri yapılarak kontrol değerleri kaydedildi. Hastalara 500ml_ kristaloid replasmanı yapıldıktan sonra, U-Ucü intervertebral aralıktan orta hat doğrultusunda, direnç kaybı yönteminden faydalanılarak epidural aralığa ulaşıldı, ilacın 3 ml_' si test dozu olarak verildi, ilacın kalan miktarı 4 dakika içinde epidural aralığa; 1.gruba - % 0.5 ropivakain 2.gruba - % 0.5 ropivakain + 50 fj.g fentanil 3.gruba - % 0.5 bupivakain 4.gruba - % 0.5 bupivakain + 50 \ıg fentanil verildi. Ardından 20G epidural kateter yerleştirildi. Anestezinin yerleşmesi için 30 dakika beklendi. Epidural enjeksiyon sonrası KAH, AB, Sp02 değerleri, duyusal ve motor blok seviyeleri 5 dakikalık aralarla kaydedildi. 1 0-20-30. cu dakikalarda kaydedilen KAH, AB, Sp02 değerleri epidural döneme ait veriler olarak kabul edildi. Duyusal blok, "pinprick" yöntemiyle dermatom düzeyi olarak, motor blok " Bromage skalası" na göre değerlendirildi. Anestezi yerleştikten sonra hastalar ameliyathaneye alındı ve ameliyat başından sonuna kadar 5 dakikalık aralarla KAH, AB, Sp02 değerleri kaydedildi. Ameliyat boyunca 10-20-3O45-60-75-90.cı dakikalarda kaydedilen 7 farklı değer, cerrahi döneme ait ölçümler olarak kabul edildi. Cerrahi dönem sonuna kadar hastalar, sedasyon skorları 4 olacak şekilde midazolam ile sedatize edildi. Sedasyonun yeterli olmadığı vakalarda, propofol infüzyonu yapıldı.Ameliyat sonunda hastalar, derlenme odasına alındı ve 10 dakikalık aralarla 30 dakika süresince KAH, AB, Sp02 değerleri ve ağrı puanları (VAS 0-10 puan) kaydedilerek derlenme dönemine ait veriler olarak kabul edildi. Dört grubun da duyusal blok seviyeleri grup 3-4'de TVSı ve grup 1-2'de T10.S1 dermatom düzeylerinde eşdeğer bulundu. Ancak her iki lokal anesteziğin tek başına kullanıldığı gruplarda (grup1-3) ağrı puanları erken postoperatif dönemde yüksek bulunurken fentanil eklenen gruplarda (grop2-4) hastaların ağrı duymaya başladıkları zaman % 60-70'inde geç postoperatuar döneme raslamaktaydı. Gruplar arasında motor blok dereceleri yönünden istatistiksel anlamlı fark bulunmadığı halde ropivakain kullanılan gruplarda motor bloğun daha zayıf olduğu tespit edildi. Dört grubun hastalarının ortalama arter basıncı kontrol değerleri ortalamasıyla, epidural blok sonrası döneme ait değerler arasındaki fark istatistiksel yönden anlamlı (p<0.01), cerrahi ve erken postoperatuar döneme ait değerler arasında da ileri düzeyde anlamlı bulundu (p<0.001). Dört grubun hastalarının kalp atım hızı kontrol değerleri ortalamasıyla, cerrahi ve erken postoperatuar döneme ait değerler arasında istatistiksel yönden ileri düzeyde anlamlı fark bulundu(p<0.01). Sonuç olarak, % 0.5 konsantrasyonda bupivakain ile ortopedi cerrahisi için yeterli analjezi ve motor blok seviyesi elde edilirken, aynı konsantrasyonda ropivakainle yeterli analjezi sağlandığı halde alt ekstremite ameliyatlarında istenen motor blok seviyesine ulaşılamadı. Bu nedenle tam motor blok gereken cerrahi girişimlerde %0.5 bupivakainin tercih edilmesi gerektiği Ropivakaine eklenen fentanilin postoperatif dönemde analjezik etkinin uzaması dışında fazla bir avantaj sağlamadığı halde bupivakaine eklenen fentanil hem motor blok kalitesini hem de postoperatif dönemde analjezik etkiyi arttırmıştır. 70 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: