Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Alt ekstremitenin deneysel iskemi-reperfüzyon modelinde reperfüzyon hasarının önlenmesinde N-asetil sistein'in kullanımı

In the experimental ischemia reperfusion model of the lower extremity, the role of the N-acetylcysteine at the reducing the damage of the reperfusion

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 91042 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Fizyopatolojik olarak reperfîizyondan sonra serbest oksijen radikallerinin hücre membranında yaptığı lipoperoksidasyon sonucu oluşan doku hasan, rekonstrüktif vasküler cerrahide önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Farmakoterapötik olarak antioksidan veya vazodilatatör ajanlar kullanılmaktadır. Çalışmamızda reperfüzyon hasarını önlemede N-asetil sistein'in etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma için 2 grupta (n=6) toplam 12 sıçan (300-400 gr.) kullanıldı. Eter anestezisi ile sıçanlar uyutulduktan sonra anestezi idamesi intraperitoneal ketamine ile sağlandı. Sağ veya sol iliak arter klemp için hazırlanırken aynı zamanda karşı iliak arter kan örneği almak ve ilaç uygulamak için kamile edildi. Mikrovasküler klemp ile 4 saat iskemi ve sonrasında klemp kaldırılarak 1 saat reperfüzyon uygulandı. Kontrol grubuna deklempajdan 1 dak. önce 0,1-0,2 cc serum fizyolojik, 2. gruba N-asetil sistein anestezinin başlaması ile 5ug/kg/dk. infiizyon şeklinde uygulandı. İskemi başlangıcında ve reperfüzyon sonunda (1. Ve 5. Saatler) arteryel kan örneği alınarak PC02, P02, HC03, pH ve laktat bakıldı. Aynı saatlerde alınan kan örneğinden MDA( malondialdehid), LDH ve CPK bakıldı. Reperfüzyon sonrası sakrifiye edilen sıçanlardan MDA düzeyi ölçümü ve histopatolojik inceleme için kas ve akciğer biyopsisi yapıldı. Kontrol grubunda MDA düzeyi 2. gruba göre anlamlı yüksek bulundu. Reperfüzyonda N- asetilsistein tedavisi ile MDA düzeyinin düştüğü ve histopatolojik incelemede nötrofil infiltrasyonunun azaldığı görüldü.Asetilsistein, iskemi-reperfüzyon peryodundan sonra oluşan oksidatif kas yıkımını azaltmaktadır. Anahtar Kelimeler: İskemi reperfüzyon hasan, N-asetilsistein. 46

Summary:

SUMMARY Management of acute limb ischemia continues to be a formidable challange for the vascular surgeon. A better understanding of the pathophysiology of limb ischemia-reperfusion also may result in oppurtunities for further therapeutic intervention. N-acetylcysteine (NAC) is an antioxidant that has a direct effect on radicals, and is also a glutathione precursor, another antioxidant. At the two groups (n=6) total 12 rats (300-400gm) were anaesthetized with intraperitoneal ketamine. Right or left iliac artery was prepared for clamping and counter iliac vein was canulated for the blood sample and drug perfusion. After 4 hours ischemia, reperfusion was realized for 1 hour. Prior to reperfusion control group was infused 0,1-0,2 cc isotonic solution, 2nd group was infused 5 ijg/kg/min NAC. Before and after reperfusion, blood samples were taken for measurement of the Na, K, pÜ2, pCC^and MDA(Malondyaldehid). After the reperfusion rats were sacrified for the muscle and lung tissue samples. Blood and tissue MDA levels in the control group were significantly higher than those in the experimental group. In the experimental group histopathological investigation was demonstrated reducing neutrophyl infiltration in the muscle and lung samples. It was shown that NAC can prevent the reperfusion damage in acute ischemic occlusions. Keywords: Ischemia reperfusion injury, N-acetylcysteine. 47