Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Alt extremite iskemi reperfüzyon modelinde aprotinin ve dimetal sülfoksid'in reperfüzyon hasarını önlemedeki rolü

The role of aptotinin and dimethylsulfaxide in preventing reperfusion injury at lower limb ischemia reperfusion model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132204 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

8. Özet Giriş: İskemi reperftizyon hasarının patogenezi karmaşık olup halen tam olarak anlaşılmamıştır. İskemik hasar, artmış mikrovasküler permeabilite, ödem ve doku nekrozu gelişimi ile karakterizedir ve serbest radikal oluşumu ve nötrofillerin aktivasyonu ile ilişkilidir. Amaç: Alt ekstremite iskemi-reperfüzyon modelinde aprotinin ve DMSO' nun etkilerini araştırdık. Materyal ve Metod: Çalışmamızda, 18 adet 300-400 gram ağırlığında matür erkek Sprague- Dawley cinsi sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar eter anestezisi ile uyutulduktan sonra, anestezinin devamı için intraperitoneal ketamin hidroklorid uygulandı. Batına girildi, iliyak arter hazırlandı. Karşı iliyak ven, kan örneği almak ve infüzyon uygulamak için kanüle edildi. Kollateral kan dolaşımım engellemek için iliyak arter ve ven dışındaki tüm dokular kesildi. İliyak arter klempe edildi ve 4 saat iskemi uygulandı. İskemi ile birlikte; birinci grupta, isotonik NaCl, ikinci gruba dimetilsülfoksid ve üçüncü gruba ise aprotinin verildi. İskemik sürenin sonunda 1 saat reperfiizyon uygulandı. Biyokimyasal incelemeler için, kan ve doku örneği; histopatolojik inceleme için kas ve akciğer dokusundan biyopsi örneği alındı. Elde edilen değerler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: DMSO grubunda; plazma, kas ve akciğer MDA düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Aprotinin grubunda ise kas ve akciğer MDA düzeyleri kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Histopatolojik değerlendirmede; DMSO ve aprotinin grubunun kontrol grubuna göre daha iyi korunduğu saptanmıştır. Sonuç: Lipid peroksidasyon son ürünlerinin ölçümü doku hasarını gösteren iyi bir marker olarak kabul edilir. Aprotinin ve özellikle DMSO'nun iskemi reperfüzyon hasarını önlemede etkili olduğu görülmüştür. 52

Summary:

9. Summary Bacground: The pathogenesis of the ischemia-reperfusion injury is complex and yet not fully elucidated. It is characterized by the development increased microvascular permeability, eodema and tissue necrosis, and associated with free radical release and activation of neutrophils. We evaluated the effect of aprotinin and DMSO in the lower extremity ischemia-reperfusion model. Methods: Eighteen mature male Sprague-Dawley rats weighing 300-400 g were used in our study. The initial anesthesia was performed with the inhalation of ether and, the procedure was continued with ketamine hydrochloride. The abdomen was opened and iliac arteries were explorated. A cannula was inserted into the opposite iliac vein for blood sampling and drug infusions. All tissues other than iliac vein and artery were cleared to prevent collateral blood supply. Iliac artery was clamped and ischemia was performed for four hours. We started to infuse isotonic saline solution, dimethylsulfoxide and aprotinin respectively to the first, second and third groups just after clamping the artery. The reperfusion started from the end of ischemia period and continued for one hour. Blood and tissue samples were taken for biochemical measurement and, lung and muscle biopsies were performed for histopathologic investigation. The results were statistically analysed. Results: The biochemical values for plasma, muscle and lung MDA levels in DMSO group, muscle and lung MDA levels in aprotinin group have showed statistically significant difference comparing with the control group. The histopathological findings were also better in DMSO and aprotinin groups when compared with the control group. Conclusions: In this study, aprotinin and especially DMSO were demonstrated to prevent ischemia-reperfusion injury effectively. 53