Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Alt extremitenin deneysel iskemi reperfüzyon modelinde prostosiklin (PGI2) analoğu olan iloprost ve alfa tokoferol'ün reperfüzyon hasarının önlenmesinde kullanımı

The use of iloprost and alfa tocopherol which are analogues of prostocyclin (PGI2) for prevention of reperfusion injury in experimental ischemic reperfusion model of lower extremity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 108475 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

55 ÖZET İskelet kası iskemi-reperfuzyon hasarı ölümcül olabilen bir komplikasyondur. Bu çalışmada sıçan alt ekstremite iskemi-reperfuzyon modelinde serbest oksijen radikal tutucu iki ajan olan a-Tokoferol ve iloprostun etkileri araştırılmıştır. Çalışma alt ekstremite de femoral arteri klampe edilen üç grupta 18 sıçan üzerinde yapılmıştır. Birinci grupta izotonik NaCl, ikinci grupta a-Tokoferol ve üçüncü grupta iloprost kullanılmıştır. Kanda PH, P02, PC02, HC03, Na, K, CPK, LDH, MDA değerleri, akciğer ve kasda MDA düzeyleri araştırılmıştır. Alt ekstremite kas biopsisi ve akciğer biopsisi ışık mikroskopisinde incelenmiştir. a-Tokoferol ve iloprost gruplarında PO2 ve HCO3 istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek, CPK düşük bulunmuştur. Kan ve kas MDA düzeyleri kontrol grubunda yüksek bulunmuştur. a-Tokoferol ve iloprost gruplarında kas ve akciğer dokularının ışık mikroskopik incelemesi, her iki ilacın sitoprotektif etkilerini göstermiştir. Bu çalışma sonucunda iskelet kası iskemi-reperfzyon hasarında a-Tokoferol ve iloprost kullanımının oksidatif hasarı azalttığını gözlenmiştir.

Summary:

SA SUMMARY Ischemia-reperfiision damage of the skeletal muscle is a potantially lethal complication. In this study the value of two scavengers, a-Tocopherol and iloprost, in a rat lower extremity ischemia-reperfiision model was searched. Femoral arteries were clamped on 18 rats which were assigned into three groups. In the first group normal saline, in the second group a-Tocopherol and in the third group iloprost were used. Blood PH, P02, PC02, HCQ3, Na, K, CPK, LDH, MDA values, as well as lung and skeletal muscle MDA levels were determined. Muscle biopsies of the lower extremity and lung tissues were evalueted on the light microscopy. PO2 and HCO3 levels were high and CPK was low in the a-Tocopherol and iloprost groups. Blood and muscle MDA levels were high in the control group. Light microscopy examination revealed cytoprotective effects of both a-Tocopherol and iloprost on the blood and skeletal muscle. This study showed attenuation of ischemia-reperfiision damage of the skeletal muscle with using a-Tocopherol and iloprost.