Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Alt karın cerrahisi sonrası hasta kontrollu epidural analjezide bupivakain ile ropivakainin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 156774 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Postoperatif dönemde etkili bir analjezi sağlanması, hastaların ağrısız bir iyileşme dönemi geçirmelerinin yanı sıra, solunum ve gastrointestinal sistem fonksiyonlarınında bozulmasını önleyerek erken mobilizasyona olanak sağlar. Epidural yoldan kesintisiz devam eden lokal anestezik uygulaması, özellikle alt batın cerrahisi sonrası etkin bir analjezi sağlar. Bu çalışmada, ürolojik alt batın cerrahisi geçirecek hastalarda, bupivakain ve ropivakainin, epidural yoldan sürekli infüzyon şeklinde uygulanması durumunda, postoperatif analjeziye olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmaya ASA I - III grubunda 80 yaş altı 45 hasta dahil edildi. Hastalar, rastgele üç gruba ayrıldı. Hastalara, ameliyat bitiminde, epidural yoldan PCA ile uygulanmak üzere üç farklı solüsyon hazırlandı. Grup l'e %0.125 Bupivakain + 1 ug/ml fentanil, Grup ll'ye %0.125 Ropivakain + 1 ug/ml fentanil, Grup lll'e %0.2 Ropivakain (fentanilsiz), ameliyat bitiminden itibaren epidural yoldan, PCA ile uygulanmaya başlanıldı. 6ml bolusu takiben, 6 ml/saat bazal infüzyon uygulandı. Ayrıca, her üç gruptaki hastalara, 2mg/ml meperidin içeren bir solüsyonla, intravenöz yoldan sistemik PCA uygulaması, eş zamanlı olarak başlatıldı. Sistemik PCA ayarları: bazal infüzyonu yok, PCA dozu 5 mg, kilitli kalma süresi 20 dk olarak belirlendi. Postoperatif 0.5, 2, 4, 8, 12, 16, 20 ve 24 üncü saatte, hastaların kalp atım hızları, sistolik, diastolik kan basınçları, VAS ile ağrı dereceleri, Bromage skafası ile motor blok düzeyleri, Ramsay skalası ile sedayon düzeyleri kaydedildi. Ayrıca IV PCA'nın 24 saatlik verileri taranarak delivery ve demand sayıları kaydedildi. Ayrıca bulantı - kusma, kasıntı gibi yan etkiler de kaydedildi. Çalışmanın sonunda, gruplar arasında hemodinami, VAS değerleri, motor blok ve sedasyon düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi. Sistemik PCA verileri karşılaştırıldığında sadece, ilk 0.5 saat içindeki delivery ve demand dozları, bupivakain + fentanil grubunda, diğer iki gruba göre, istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Sonuç olarak, bu çalışmada, altkartn cerrahisi sonrası düşük konsantrasyonda devamlı 65epidural infüzyon şeklinde uygulanan fentanille kombine bupivakain, fentanille kombine ropivakain ve salt ropivakain arasında, ağrı kontrolü, hemodinamik etkiler, motor blok, sedasyon ve gastrointestinal yan etkiler açısından, istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi ve adı geçen dozlarda kullanılan her üç rejimin de güvenli bir şekilde kullanabileceği ortaya konuldu. 66 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: