Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda viral etkenlerin sıklığının indirekt immunofloresan yöntemi ile araştırılması

Investigation of prevalence of lower respiratory tract infection in hospitalized children with indirect immunofluorescence

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 164963 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Viral Etkenlerin Sıklığının İndirekt İmmunofloresan Yöntemi İle Araştırılması AS YE' ler çocuklar arasında yüksek morbidite oranına sahip olup özellikle erken çocukluk çağında yüksek mortalite ile seyreder. AS YE' ye duyarlılığı ve mortaliteyi artıran risk faktörleri arasında malnütrisyon, bir yaşın altında olma, tam olmayan immünizasyon, anne sütü ile beslenmeme, nüfus yoğunluğu, düşük doğum ağırlığı, hava kirliliği ve diğer sosyal sebepler yer alır. ASYE'nin etyolojisinde çoğunlukla viral ajanlar olmasına rağmen vakaların yaklaşık %30'unda etken halen bilinmemektedir. Çocukluk yaş grubunda viral ASYE etkeni olarak en sık bildirilenler; RSV, PIV tip 1,2 ve 3; influenza Ave B viruslan ve adenoviruslardır. Anamnez, fizik muayene ve laboratuar incelemeleri ile alt solunum yolu enfeksiyonu ön tanısı konulsa bile kesin tanı etkenin solunum sekresyonlannda tespit edilmesi ile yapılır. Etken tespitinde solunum yolu sekresyonlanndan yapılacak viral kültür altın standart olmasına rağmen bu tekniğin gelişmiş laboratuar şartları gerektirmesi, pahalı ve geç sonuç veren teknikler olması viral tanıda diğer belirleyicileri (viral antijenin gösterilmesi gibi) ön plana çıkarmaktadır. Rutin tanıda, IF testler ile birkaç saat içinde güvenilir sonuçlar alınması nedeni ile pek çok laboratuvar hücre kültür yöntemini bu teknik ile değiştirmiştir. Çalışmamızda, klinik olarak ASYE tanısı almış 240 çocuk hastanın (1 ay- 16 yaş) NFA sıvı örnekleri, bölgemizde solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla karşılaşılan viruslar olan RSV, PIV virus tipi, 2 ve 3, influenza virus tip A ve B ve adenovirus antijenlerine karşı monoklonal antikor kullanılarak İFA yöntemi ile araştırıldı. Örneklerden 82' sinde (%34.2) İFA ile virus varlığı gösterildi. ASYE'nda en sık görülen etyolojik viral ajan olarak RSV, %50 (41/82)'lık oran ile ilk sıradaydı. Hastaların 12'sinde (%14.6) influenza A virusu, 10'unda (%12.2) influenza B virusu, 10'unda (%12.2) adenovirus, l'inde (%1.2) PIV tip 1, 4'ünde (%4.8) PIV tip 2, l'inde (%1.2) PIV tip 3 saptandı. Çocukların l'inde (%1.2) RSV ile birlikte Influenza A virusu, 2' sinde de (%2.4) Adenovirus ile birlikte Influenza A virusu ko-enfeksiyonu vardı. ASYE insidans ve şiddetini etkileyen risk faktörü olarak ailede viral enfeksiyon geçiren bir veya birden fazla aile ferdi bulunması ve kalabalık aile ortamında yaşama tespit edildi. Pediatrik popülasyonda ASYE'lerin etyolojisi ve epidemiyolojisi hakkındaki lokal veriler, duyarlı çocukların etkili korunması ve uygun tedavinin seçiminde yardımcı olacaktır. Etken virüsün saptanarak mümkünse uygun spesifik antiviral tedavinin zamanında başlanabilmesi, gereksiz antibiyotik kullanımının engellenebilmesi ve bu viruslann neden olabilecekleri hastane enfeksiyonlarının önlenebilmesi için ASYE'lerde etken olabilecek viruslann hızlı tanısı önem kazanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Adenovirus, İFA, Influenza, Parainfluenza, RSV 75

Summary:

SUMMARY Investigation of Prevalence of Lower Respiratory Tract Infection in Hospitalized Children with Indirect Immunofluorescence Lower respiratory tract infections (LRTI) have high morbidity rates in children. They are also related with high mortality especially in early infancy. The risks factors that increase mortality and sensitivity to LRTIs include malnutrition, being younger than 1 year, incomplete immunization, lack of breast-feeding, low birth weight, air pollution and other social factors. Although the etiologic agents responsible for LRTI are commonly viruses; 30% of patients the agent is still unknown. Respiratory Syncytial Virus (RSV), parainfluenza virus (PIV) type 1, 2, 3, influenza virus type A, B and adenoviruses are the most commonly reported agents in childhood. The initial diagnosis can be established by history, physical examination and laboratory findings, but the identification of the agent in respiratory secretions is needed for the definite diagnosis. Viral culture from respiratory tract secretions is the gold standard; however this technique is not only expensive and time consuming but also requires improved laboratory conditions. This increases the importance of another markers (showing viral antigen e.g.) in viral diagnosis. Immunofluorescence (IF A) method is the best method in viral diagnosis because of getting reliable results in a short time. In our study, nasopharyngeal aspirates samples of 240 patients (1 month- 16 years) clinically diagnosed as LRTI, are investigated by indirect immunofluorescence (IF A) method using monoclonal antibodies to RSV, PIV 1, 2, 3, influenza virus A, B and adenovirus antigens. In 82 (%34.2) of samples the virus was identified by IF A. RSV was the most common etiologic viral agent in LRTI by a rate of %50 (41/82), followed by influenza A virus (12/82, %14.6), influenza B virus (10/82, %12.2), adenovirus (10/82, %12.2), PIV type 1 (1/82, %1.2), PIV type 2 (4/82, %4.8), PrV type 3 (1/82, %1.2), 1 patient (%1.2) had RSV plus influenza A and 2 patients (%2.4) had adenovirus plus influenza A virus co-infection. Viral infections in one or more house-hold contacts and living in larger families were found to be the risk factors associated with the incidence and severity of LRTIs. Local data for the etiology and epidemiology of LRTIs in paediatric population will help us to protect children and to choose appropriate treatment. In LRTIs, rapid diagnosis of possibly responsible viruses has great importance in early treatment, avoidance of unnecessary antibiotic use and prevention of nasocomial infections caused by these agents. Key Words: Adenovirus, IF A, Influenza, Parainfluenza, RSV 76