Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile hastaneye yatırılan çocuklarda respiratuvar panel ile viral etiyoloji araştırılması

Viral etiology in hospitalized children with acute lower respiratory tract infection by using respiratory viral panel

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341774 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Ekim 2010-Mayıs 2011 tarihlerinde İTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Servisine alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) ile yatırılan hastaların klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Hastaneye yatırılan 156 hastanın verileri incelendi. Respiratuvar virüsler RT-PCR yöntemi ile belirlendi. Klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgular viral enfeksiyonu ayırt ettirici olup olmadığı araştırıldı.Bulgular: ASYE tanılı 156 hastanın 48'nde (%30.8) respiratuvar virüs tespit edildi. Hastaların 57'si (%36.5) kız, 99'u (%63.5) erkek olup, yaş dağılımı ortalama 28.2 ? 42.1 ay idi. 41 çocukta (% 85) tek viral etken, 7 çocukta (%15) ise karma enfeksiyon saptandı. En sık influenza (%31.2) olmak üzere rinovirüs (%20.8), bokavirüs (%14.5), koronovirüs (%10.4), parainfluenza virüs (%8.3), metapnömovirüs (%8.3) ve respiratuar sinsisyal virüs (%6.2) oranında bulundu. Viral etken saptanan ve saptanmayan grupta semptom, klinik bulgu, laboratuvar ve radyolojik bulgu bakımından ayırt edici bir fark saptanmadı. Sadece viral etken saptanan hastalarda LDH istatistiksel anlamlı olacak düzeyde yüksekti. Ayrıca viral etken saptanan hastaların akciğer grafilerinde peribronşiyal kalınlaşma (p=0.017 OR 4.071 GA:1.290-12,843), tedavide steroid ihtiyaçları (p<0.001 OR 7.870 GA:2.496-25,000) arasında ilişki saptandı. Üç hasta (%6.25) yoğun bakım desteği aldı ve hMPV tespit edilen konjenital metabolik hastalığı olan bir hasta kaybedildi.Sonuçlar: ASYE'de respiratuvar virüslerin sadece epidemiyolojik veriler için değil günümüzde çeşitliliği artmış ve kolay ulaşılabilme imkanı doğmuş antiviral tedavilerin uygun endikasyonlar ile etkin kullanılması ve böylece ampirik başlanan antibiyotik tedavilerin önlenebilmesi amacıyla da tanısının konması önemlidir. İnfluenza virüsünün ASYE etiyolojisinde yüksek oranda gösterilmesi ve aşı ile büyük ölçüde korunabilen bir enfeksiyon olası sebebiyle influenza aşının sadece riskli çocuklara değil >6 ayın üzerindeki tüm çocuklara uygulanmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar kelimeler: Solunum yolu virüsleri, alt solunum yolu enfeksiyonu, çocuk

Summary:

Objective: The aim was to describe the clinical and epidemiologic characteristics of patients with lower respiratory tract infection (LRTI) who were hospitalized to the Pediatric Infection Department in Istanbul due to respiratory viruses from October 2010 through May 2011.Material and Methods: Details of the 156 patients who were hospitalized were recorded. Respiratory viruses were confirmed in specimens using real-time reverse transcriptase-polymerase-chain-reaction (RT PCR) assay. Clinical items, laboratory and radiological findings were investigated in differentiating viral infection.Results: Respiratory agents were detected in 48 (30.8%) of 156 children with LRTI. Fifty seven patients (36.5%) were female, 99 (63.5%) were male and the median age was 28.2 ? 42.1 months. A single agent was identified in 41 (% 85) children, and multiple agents in 7 (%15). Influenza virus was the most common pathogen (31.2%), followed by rinovirus (20.8%), bocavirus (14.5%),coronavirus (10.4%), parainfluenza virus (8.3%), metapneumovirus (8.3%) and respiratory syncytial virus (6.2%). There were no statistically significant differences between the two groups (with isolated virus or no known viral etiology) with respect to symptoms, clinical findings, laboratory work-up, or radiological data except LDH level. Elevated levels of LDH in patients with respiratory virus were statistically significant. In addition, we showed a relationship between patients with the viral infection and peribronchial markings on chest X-ray (p = 0.017, OR 4071 CI :1.290-12, 843) and steroid therapy (p <0.001, OR 7870 CI :2.496-25, 000). Three patients (6.25%) received intensive care support and one patient with congenital metabolic disease who was detected metapneumovirus died.Conclusions: Diagnosis of respiratory viruses is essential not only for epidemiological data and for antiviral therapy because of easily able to achieve and increased diversity today. Thus empirical antibiotic treatments can be avoided. With all of influenza is major respiratory virus of LTRI and so vaccine program should evolve influenza vaccine for all children upper 6 months old.Key words: respiratory virus, lower respiratory tract infection, children.