Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı

Alt tabaka sıcaklığının püskürtme yöntemiyle hazırlanan çinko oksit filmlerin elektriksel iletkenlik ve optiksel özellikleri üzerine etkisi

The effect of substrate temberature on electrical conductivity and optical properties of zinc oxide films prepared by spray pyrolysis method

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 149854 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ALT TABAKA SICAKLIĞININ PÜSKÜRTME YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN ÇİNKO OKSİT FİLMLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Tansu ERSOY Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Tülay SERİN Bu çalışmanın amacı, püskürtme yöntemiyle ZnO ince filmler hazırlamak, filmlerin elektriksel ve optiksel özelliklerinin alttabaka sıcaklığına ve katkı malzemesinin miktarına bağlı olarak değişimini incelemektir. Bu amaçla 350, 400, 450 ve 500 °C alttabaka sıcaklıklarında katkısız, %0.06 Al katkılı ve %0.12 Al katkılı ZnO filmler hazırlandı. Filmlerin sıcaklığın fonksiyonu olarak elektriksel iletkenlikleri bulundu ve alttabaka sıcaklığının elektriksel iletkenlik üzerine etkisi araştırıldı. UV-VIS spektrumları çekilerek filmlerin optiksel geçirgenliklerine bakıldı. X-ışını kırınımı kullanılarak, filmlerin yapısal özellikleri incelendi. SEM ile filmlerin yüzey morfolojileri araştırıldı. Hail deneyinden, filmlerin Hail mobiliteleri ve taşıyıcı konsantrasyonları hesaplandı. 2004, 63 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Elektriksel İletkenlik, Optiksel Özellikler, Hail Mobilitesi, ZnO Filmler

Summary:

ABSTRACT Masters Thesis THE EFFECT OF SUBSTRATE TEMPERATURE ON ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND OPTICAL PROPERTIES OF ZINC OXIDE FILMS PREPARED BY SPRAY PYROLYSIS METHOD Tansu ERSOY Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Departmant of Engineering Physics Supervisor: Prof. Dr. Tülay SERÎN In the present work it was aimed to prepare ZnO thin films by spray pyrolysis method and to investigate elektrical and optical properties of films depending on substrate temperature and amount of doping material. In order to realize that goal, undoped %0.06 Al-doped and %0.12 Al-doped ZnO films were prepared at substrate temperatures of 350, 400, 450 and 500 °C. Electrical conductivities of the films as a function of temperature were determined and the effect of substrate temperature on electrical conductivity was investigated. The optical transparencies of the films were studied using UV-VIS spectroscopy. The structural properties of the films were studied using x-ray diffraction. The surface morphologies of the films were investigated with SEM. From Hall experiment, the Hall mobilities and carrier concentrations of the films were calculated. 2004, 63 pages Key Words: Electrical Conductivity, Optical Properties, Hall Mobility, ZnO Films