Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı

Alt üriner sistem disfonksiyonu bulunan çocuklarda ürodinami ve ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması

Comparison of urodynamic and ultrasonographic findings in children with lower urinary system dysfunction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 267813 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, çocuklarda ultrason aracılığı ile mesane duvar kalınlığı ölçümünün alt üriner sistem disfonksiyonu tanısındaki rolünü belirlemektir.Çalışmamızda 2007-2009 yılları arasında alt üriner sistem disfonksiyonu nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde takip ve tedavi edilen ve ürodinamik incelemesi yapılmış olan pediatrik yaş grubu toplam 114 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar instabil detrusor kontraksiyonu varlığı ve mesane duvar kalınlıklarına göre sınıflandırıldı.Çalışmamız sonucunda sadece sonografik mesane duvar kalınlığı ölçümünün alt üriner sistem disfonksiyonu tanısı koymada yetersiz kalacağı ve ürodinamik çalışmaların yerini alamayacağını düşünmekteyiz. Alt üriner sistem fonksiyonel bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesinde, tedavi planının belirlenmesinde ve hasta takibinde sonografi ve ürodinami birbirlerine alternatif değil, birbirini tamamlayıcı yöntemler olarak pediatrik üroloji pratiğinde yer almaktadır.

Summary:

The purpose of this study is to determine the role of sonographic bladder wall thickness measurement in children with lower urinary system dysfunction.In this study, we reviewed 114 pediatric patients who underwent urodynamic studies for lower urinary system dysfunction between 2007-2009 at Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty. The patients were classified according to instable detrusor contractions and bladder wall thicknesses.Our study suggests that the measurement of bladder wall thickness alone can not diagnose lower urinary system dysfunction correctly and can not replace urodynamic studies. Sonography and urodynamic studies are complementary rather than alternative modalities in evaluation and management of children with lower urinary system dysfunction in today?s pediatric urology practice.