Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Alteration mapping by remote sensing: Aplication to Hasandağ-Melendiz volcanic complex

Uzaktan algılama ile alterasyon haritalaması: Hasandağ-Melendiz volkanik kompleksine uygulanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143299 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Certain alteration minerals are used to identify the hydrothermally altered rocks. Potassic, phyllic (sericitic), propylitic, argillic and silicification are main alteration types observed in volcanic rocks. The role of remote sensing in alteration mapping is the differentiation of the minerals that are unique for different alteration types. In this study, Landsat TM 5 images are used. General alteration trend in the area is mapped by conventional methods of color composite, band rationing, principal component analysis and multi-linear regression analysis. Detailed mineral mapping carried on by using the United States Geological Survey (USGS) spectral library data. Spectral reflectances of selected minerals are analyzed according to the TM band intervals and appropriate band ratios are selected. TM bands 1,2,3,4,5 and 7 are used. Outputs of mineral maps are investigated for zonal distribution. Mineral maps that are obtained by the mineral separation method reveal that the youngest volcanic complex Hasandağ is poorly altered. Instead, Keçiboyduran, Melendiz and Tepeköy volcanic complexes are found to be highly altered with the pattern of clay dominant in the center and increasing oxidation towards flanks. Also the alteration along the previously mapped buried faults is a proof that the method can provide information about the alteration source. Key Words: Remote sensing, alteration mapping, spectral library, Cappadocian Volcanic Province.

Summary:

Kayaçlarda hidrotermal sıvıların neden olduğu alterasyonun belirlenmesinde belli başlı alterasyon mineralleri kullanılır. Potassik, fillik (serizitik), propilitik, arjillik, gelişmiş arjillik, silisleşme, volkanik kayaçlarda görülen belli başlı alterasyon tipleridir., Alterasyon haritalamasında uzaktan algılamanın rolü, her tipin kendine has olan alterasyon minerallerinin ayıklanmasıdır. Bu çalışmada Landsat TM 5 uydusunun görüntüleri kullanılmıştır. Genel alterasyon haritalamasında renk kompozisyonu, bant oranlaması, temel bileşenler analizi ve multilineer regresyon gibi konvansiyonel yöntemler uygulanmıştır. Ayrıntılı mineral haritalaması 'United States Geological Survey' (USGS) spektral kütüphane datası kullanılarak yapılmıştır. Seçilen minerallerin spektrumları Landsat TM'in bant aralıklarına göre detaylı bir şekilde incelenmiş ve buna uygun bant oranlan seçilmiştir. Elde edilen mineral haritaları daha sonra alansal dağılım açısından incelenmiştir.