Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Alterations of hypothalamic neuropeptides involved in food intake and appetite in olanzapine monotherapy

Olanzapin monoterapisinde besin alımı ve iştah düzenlenmesinde görev alan hipotalamik nöropeptitlerin değişimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313736 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The mechanism of weight gain due to treatment with olanzapine, a serotonin receptor antagonist, has not been fully understood. Weight gain and food intake are under the control of neuropeptides/hormones, POMC (proopiomelanocortin), CART (cocaine and amphetamine regulated transcript), AgRP (Agouti-related peptide) and NPY (neuropeptide Y) that are synthesized and secreted from the arcuate nucleus (ARC) of hypothalamus. In this study, the altereration of the ARC neuropeptide/hormone levels both in humans and rats were determined as one of the weight gain mechanism. To examine olanzapine?s weight gain effects, male first attack psychotic patients (pre-treatment), were hospitalized and treated for 4 -weeks (post-treatment), (n = 22), and healthy control group (n = 26) were included to the study. Case-control association design was used to analyze the changes in body mass index (BMI), peripheral leptin and the ARC neuropeptides levels. In patients, after 4-weeks of the olanzapine treatment; BMI and the waist circumference were significantly increased with average weight gain of 4.33 kg. In pre-treatment group, NPY levels were significantly lower while ?-MSH, the anorexigenic product of POMC levels were significantly higher vs. control. At post-treatment, both leptin and NPY levels were significantly increased but the CART levels did not change. To further understand the underlying mechanism of olanzapine induced weight gain, the drug was orally administrated to 10 healthy male Wistar rats to analyze both the hypotalamic gene expression and peripheral levels of those candidate neuropeptides. In rats food consumption was increased and hypotalamic mRNA levels of NPY, AgRP and POMC were decreased while CART levels did not show any alteration. Consistent with the expression data, circulating levels of NPY, AgRP and ?-MSH decreased significantly but CART levels were also reduced unexpectedly. In conclusion, it may be presumed that the antagonistic effect of olanzapine on the ARC neurons might be the basis for a disregulation of the neurohormones secretion which may cause weight gain in the treated psychotic patients.

Summary:

Serotonin reseptör antagonisti olan olanzapinin neden olduğu kilo alımının mekanizması tam olarak anlaşılmamıştır. Besin ve kilo alımı, hipotalamusun arkuat çekirdeğinde (ARC) sentezlenen ve buradan salgılanan nöropeptitler/hormonların, POMC (proopiomelanokortin), CART (kokaine ve amfetamin le regüle edilen transkript), AgRP (agouti peptit) ve NPY (nöropeptit Y), kontrolünde gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, kilo alım mekanizması olarak, ARC nöropeptit/hormon seviyelerindeki değişim, hem insanlarda hem de sıçanlarda belirlenmiştir. Olanzapin'in kilo aldırma nedenlerini incelemek için, hastaneye yatırılan erkek ilk atak psikotik hastalar (tedavi-öncesi) 4 hafta boyunca olanzapin ile tedavi edilmiştir (tedavi-sonrası) (n=22). Ayrıca kontrol grubu (n=26) da çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta-kontrol düzenlemesi yapılarak vücut kitle indexi (BMI), periferik leptin ve ARC nöropeptit seviyeleri incelenmiştir. Dört haftalık olanzapin tedavisi sonucunda, BMI ve bel çevresi değerleri anlamlı olarak artmış ve hastalar ortalama 4.33 kg almıştır. Tedavi öncesi değerleri kontrol grubu değerleri ile karşılaştırıldığında, NPY seviyeleri istatistiksel olarak anlamı bir şekilde az iken, POMC nöropeptitinin anoreksijenik ürünü olan ?-MSH (?-melanosit sitimüle eden hormon) seviyeleri anlamı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur. Tedavi sonrasında, leptin ve NPY seviyeleri anlamlı bir şekilde artarken, CART seviyelerinde bir değişiklik bulunmamıştır. Olanzapin'in neden olduğu kilo alımının mekanizmasının daha ayrıntılı araştırılması için, ilaç oral yol ile sağlıklı 10 Wistar sıçana uygulanarak, aday genlerin hipotalamik gen ifadeleri ve periferdeki seviyeleri belirlenmiştir. Sıçanlarda besin tüketimi artmış, NPY, AgRP ve POMC hipotalamik mRNA seviyeleri azalmış, ancak CART seviyelerinde herhangi bir değişiklik görülmemiştir. Gen ifadesi verileri ile uyumlu olarak, plazma NPY, AgRP ve ?-MSH seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalmıştır. CART seviylerinin de beklenmedik bir şekilde azaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, olanzapin'in ARC nöronlarındaki antagonistik etkisi, nörohormon salgılanmasının etkilenmesinin temelini oluşturarak, tedavi edilen hastaların kilo alımına sebep olduğu düşünülebilir.