Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İleri Teknolojiler Anabilim Dalı

Alternatif besin yan ürünlerinden bakteriyel selüloz üretimi

Bacterial cellulose production from alternate feedstocks

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222509 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalımada, Acetobacter xylinum DSM 2004 tarafından bakteriyel selüloz sentezlenmesi için gerekli optimum fermentasyon süresi belirlenmitir. Yapılan deneysel çalımalar sonucunda Acetobacter xylinum DSM 2004'ün optimum büyüme süresi ve bakteriyel selüloz üretim süresi 10 gün olarak saptanmıtır. Daha sonra farklı karbon kaynakları kullanılarak bakteriyel selüloz üretimi deerlendirilmitir. Besi yerine eklenen glikoz, fruktoz, mannitol, sukroz ve laktoz gibi basit ekerler içerisinde en yüksek verimin sukroz içeren besi yeri kullanıldıında elde edildii görülmütür. Karbon kaynaklarının etkisinin aratırılmasına ek olarak, Acetobacter xylinum DSM 2004 kullanılarak statik kültürde melaslı besi yerinde bakteriyel selüloz verimi aratırılmıtır. Melastaki safsızlıklardan kurtulmak amacıyla melasa ön ilem uygulanmasına ramen, elde edilen bakteriyel selüloz verimi basit besi yerine kıyasla daha düüktür. Yapılan farklı balangıç eker konsantrasyonuna sahip melaslı besi yeri deneylerinde en yüksek verim, balangıç eker konsantrasyonu 20 g/L ve 40 g/L olduunda elde edilmitir. Bu sonuçlara dayanılarak bakteriyel selüloz üretiminde düük melas konsantrasyonlu besi yerlerinin kullanılması gerektii görülmütür. Anahtar Kelimeler: Acetobacter xylinum, Bakteriyel Selüloz, Melas

Summary:

In this study, optimum time for the production of cellulose by Acetobacter xylinum DSM 2004 were determined under static cultures. Optimum time course of growth of Acetobacter xylinum DSM 2004 and cellulose production was obtained as 10 days. The production of bacterial cellulose using different carbon sources was also evaluated. Among simple sugars such as glucose, fructose, mannitol, sucrose and lactose, sucrose gave the highest yield. In addition, bacterial cellulose production by Acetobacter xylinum DSM 2004 using molasses medium was also carried out in static culture. Although the molasses was subjected to pretreatment to enhance the bacterial cellulose production, bacterial cellulose production was lower compared with defined media. Among the experiments performed with different initial sugar concentrations using molasses medium, bacterial cellulose production was maximum at sugar concentrations of 20 g/L and 40 g/L. These results indicate that maintaining a lower molasses concentration is essential for bacterial cellulose production. Keywords: Acetobacter xylinum, bacterial cellulose, molasses