Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

Alternatif bir finansman aracı olarak finansal kiralama ve seyahat acentaları üzerine bir araştırma

A research on financial leasing as an alternative means of financing and travel agencies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280473 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Finansal Kiralama ?Finansal Kiralama Kanunu? düzenlemeleri altında 1985'ten itibaren yatırımcılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde Finansal Kiralama ile yatırımların artması, üretim kapasitesinin artması, istihdamın artması, ihracatın artması, teknolojik gelişmenin sağlanması, yatırımcılara danışmanlık sağlanması ve finansal kurumlar arasında rekabetin oluşması amaçlanmıştır.Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için Finansal Kiralamaya önemli finansal teşvikler sağlanmıştır. Bu finansal teşvikler sayesinde finansal kiralama işlem hacmi 1985'ten bu yanaartmıştır. Ancak bu artış yeterli ve beklenen düzeyde değildir. Bu noktada pek çok faktörün işlem hacminde etkisi olduğu söylenebilir. Finansal Kiralama Kanunundan, bilgi ve tanıtım eksikliğinden, ekonomideki krizlerde, kurumlar arası koordinasyon eksikliğinden ve rekabet eksikliğinden kaynaklanan faktörler bunlardan bazılarıdır.Bu çalışma seyahat acentalarının alternatif bir finansman aracı olan finansal kiralamayı ne ölçüde kullanıp kullanmadığı hakkında bir durum tespiti belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Birinci bölümde; seyahat acentaları ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Bu bölümde seyahat acentalarının tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, grupları, görevleri, ülke ekonomisindeki rolleri, fonksiyonları, çeşitleri ve finansman kaynakları ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. İkinci bölümde; finansal kiralamanın tanımı, kapsamı, tarihsel gelişimi, işleyişi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde; finansal kiralamada değerleme ve muhasebeleştirilmesi konusunda detaylı bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise Antalya'daki A grubu seyahat acentalarıyla yapılan anket çalışmasıyla seyahat acentalarının finansal kiralamaya bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır.Çalışmada yapılan uygulama sonuçları ile Antalya ilindeki A grubu seyahat acentalarının finansal kiralama kullanma düzeyi ortalamanın altında olduğu saptanmıştır.

Summary:

Financial leasing has been used by investors under the regulations of the ?financial leasing law? since 1985. In our country, the increase of investors, level of productivity, employment, export and the providing of technological development, advice to investors and the beginning of competition between financial organizations was aimed for with financial leasing.For the realization of these goals, major financial incentives have been provided to financial leasing. With these financial incentives, the financial leasing trade volume has increased since 1985. but this increase is not at a sufficient and expected level. At this point, it could be said that many factors have an effect on the trade volume. Factors arising from the financial leasing law, the absence of information and promotion, the absence of coordination among organizations in economic crises and the absence of competition are some of these factors.This study has been conducted to make an assessment on what level travel agencies have used financial leasing, which is an alternative means of financing.In the first section, general information on travel agencies has been given. In this section, the description, history, classification, groups, duties, roles in the county?s economy, functions, types and financial resources of travel agencies have been given. In the second section, information on the description, scope, history, operation and application of financial leasing has been explained. In the third section, detailed information on the appraisal and accounting of financial leasing has been given. In the fourth section, the views of travel agencies on financial leasing has been tried to be established through surveys made with group A travel agencies in Antalya.With the application results made in the study, it was determined that the utilization of financial leasing by group A travel agencies was below average.