Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Aydın Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı

Alternatif okulların felsefi temelleri ile Türkiye'deki uygulamaları: İstanbul ili örneği

The phi̇losophi̇cal foundati̇ons of alternati̇ve schools and thei̇r practi̇ces i̇n Turkey: Istanbul provi̇nce sample

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 555282 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı alternatif okul olarak nitelendirilen düşünsel yapının felsefi temelleri ve Türkiye'deki uygulamalarını incelemektir Çocuğun mutluluğunu temel amaç olarak gören alternatif eğitim yaklaşımı, otoriter, öğretmen merkezli ve başarı odaklı geleneksel eğitimin eleştirisiyle ortaya çıkmıştır Alternatif eğitim, çocuğun mutluluğunu temel prensip olarak görme ve tüm sayıtlılarını bu prensip üzerine kurma gibi iddialarla karşımıza çıkmaktadır Eğitimin içeriğini zenginleştirmek, devamlı değişim içinde olan dünyaya karşı bireyin kendisini var etme ve bu varlığı koruma çabalarında geleneksel eğitimin yetersiz kalması; alternatif eğitimin bireyin var olma çabasında daha kalıcı ve sürdürülebilir bir yol izlemesi bu çalışmayı kaçınılmaz kılan nedenlerin başında gelmektedir Bu çalışmada alternatif okulları cazip kılan nedenler ve bu nedenlerin felsefi geçmişleri ile Türkiye'deki alternatif eğitim uygulamalarının aslına benzerlik ve farklılıkları incelenecektir Geleneksel eğitime alternatif sunan düşünürlerin başında J J ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this study is to examine the philosophical foundations of the intellectual structure and its practices in Turkey, which is described as alternative school The alternative education approach considering the happiness of the child as the basic goal has developed through the criticism of the traditional education which is described as authoritarian, teacher-centered and success oriented The alternative education comes up with the idea of taking the happiness of the child as the main principle This study has been essential since the traditional education has fallen behind in ensuring and maintaining one's own efforts on creating himself or herself in the changing world and in the enrichment of learning content In this study the reasons that make alternative schools more attractive and its philosophical background have been analyzed Also Turkey's practices in alternative education have been examined considering similarities and differences between the actual alternative educational practices and the ones in Turkey ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.