Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Alternatif sinema tekniklerinin Türkiye'deki örnekleri

Examples of alternative cinema techniques in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 522037 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sinema her döneminde üretimi zor bir konumda, belirli merkezlerin etrafında var olmuştur. Bu çalışmanın amacı film üretim yöntemleri noktasında alternatif bir yolun var olabileceğine dikkat çekmek ve bu alternatif yöntemlere ışık tutmaktır. Türk Sineması'nda kâr odaklı salt ticari kaygılar ile film üretimleri yapan yapımcılar artmaktadır. Ticari kaygılar dışında hayata geçirilen filmlerin, bireysel çabalardan ibaret olduğu söylenebilir. Ticari kaygılarla yapılan sinema, tek tipleşmeye sebep olmakta ve sinemamızda yaratıcı filmlerle karşılaşma ihtimalimizi ortadan kaldırmaktadır. Bağımsız yapım olanaklarını ele alan bu çalışmada; sinemada alternatif yapım teknikleri araştırılmış ve Türkiye'den örnekleri incelenmiştir. Bu amaçla detaylı bir literatür taramasının ardından Türkiye'de sinema sektöründe alternatif sinema tekniklerini kullanarak başarılar elde etmiş sinemacılar ile derinlemesine görüşme/mülakat yöntemi kullanılarak görüşmeler yapılmış ve Türk Sinema sektörünün içinde bulunduğu duruma ilişkin saptamalarda bulunulmuştur. Alternatif sinema yöntemleriyle ortaya çıkan üretim tekniklerinin işlevselliği ortaya konarak, hakim üretim merkezleri dışındaki bağımsız, alternatif üretim mekanizmaları incelenmiştir.

Summary:

Cinema has always been in a difficult situation in terms of production, and has always existed around some specific centers in different times. The goal of this study is to draw attention to the possibility that there can be alternative paths in terms of film production and to shed light to these alternative methods. The number of producers who produce profit-based films on the basis of commercial concerns in Turkish Cinema has been increasing every day. It can be said that films that are created with different reasons are only based on individual efforts. Movies produced through commercial concerns cause standardization and it becomes impossible to see creative films in the sector. Alternative production techniques in cinema are researched and examples from Turkey are analyzed in this study which focuses on analyzing independent production potentialities. For this reason, firstly a detailed literature review are carried out; after this process, interviews are made through using depth-interview/oral interview techniques with film-makers who achieved success by using alternative cinema techniques in Turkish cinema sector; on the basis of the obtained data, situation of Turkish cinema sector is analyzed and characterized. Functionality of production methods in alternative cinema techniques is presented and independent and alternative production mechanisms except the dominant production centers are analyzed.