Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı / Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı

Alternatif turizm çeşitlerinin Isık-Göl bölgesinde geliştirilebilmesi için doğal rekreasyon kaynaklarının önemi

The importance of natural recreation resources of Issyk-Kul region in developing of alternative kinds of tourism

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261817 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?Alternatif Turizm Çeşitlerinin Isık-Göl Bölgesinde Geliştirilebilmesi İçin Doğal Rekreasyon Kaynaklarının Önemi? konulu çalışma 3 bölümden oluşturulmuş bulunmaktadır.Tezin birinci bölümünde Isık-Göl bölgesinin coğrafi ve doğal yapısının yanında bölgenin doğal-rekreasyon kaynakları açıklanmıştır ve bu doğal rekreasyon-kaynaklarının turizmde kullanılması hakkında bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde Isık-Göl bölgesinin kalkınması ve korunmasında doğal-rekreasyon kaynaklarının ekonomik ve ekolojik açılardan değerlendirilmesi anlatılmıştır ve bu değerlendirmenin hukuki esaslarına değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Isık-göl bölgesinde olan turizm sektörünün genel durumu, sorunları ve gelişme geleceği ile ilgili anket çalışması yer almaktadır ve bu anketin sonucunda bölge turizmi ile ilgili analiz yapılmıştır.Bu Yüksek Lisans tez çalışmasında gün geçtikçe daha çok önem verilen ve gelişmesine elverişli şartların düzenlendiği ? rekreasyon doğal yararlanma türü incelenmiştir. Rekreasyon doğal yararlanmanın uluslararası tecrübesi, onun türleri, ekolojik ve hukuki yönleri araştırılmıştır. Kırgızistan'ın turizmin gelişmesinde geleceği olan bölgelerinden biri olan Isık-Göl Bölgesinin coğrafik karakteristiği hakkında bilgi verilmiştir, bununla birlikle bölgedeki rekreasyon doğal yararlanmanın geleceği ve gelişmesi kaleme alınmıştır.Çalışma esnasında Kırgızistan turizmi ile ilgili istatistikî verilerin yetersizliği ve söz konusu istatistik işlemlerinin gerektiği gibi gerçekleştirilmediğinden dolayı yeni verileri toplama zorluğu gibi sorunlarla karşılaşılmıştır.

Summary:

This master thesis named ?The İmportance of Natural Recreation Resources of Issyk-Kul Region in Developing of Alternative Kinds of Tourism? consists of 3 parts.In Part I of the thesis was explored the geographical and natural structure of Issyk-Kul region as well as its natural recreation resources, and was given the information about use of the natural recreation resources in tourism. In Part II was explained the analyses of economic and ecological aspects of natural recreation resources, and touched upon its legal basis. In Part III, takes place the poll, taken on general situation, problems and perspectives of development of tourism sector in Issyk-Kul region, and was made an analyses on results of this poll about tourism of the region.The recreation natural use in tourism ? to which given the importance day by day and set the convenient conditions was researched. The international experience, kinds, ecologic and legal aspects of recreation natural use was explored. Was given the information about Issyk-Kul region, which has the perspectives of development in tourism field of Kyrgyzstan, herewith the future and development of recreation natural use of the region was written.During the work there were such difficulties as the lack of statistic data and scantiness of statistic works, which hardened the procedure of resource gaining..