Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı

Alternatif yaşam modelleri ve geleceğin konutu: Konutun kavramsal değişimi ve dönüşümü

Alternative living models and future housing: Change and transformation of house concepts

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222538 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında, endüstri devriminden sonra hızlı bir değişime giren tüm dünyada, 20. ve yeni yüzyıl içerisinde, dönemin çağdaş mimarları tarafından üretilmiş geleceğin konut projeleri incelenmiştir. Proje yoğunluğu açısından seçilen örnekler Avrupa merkezli olmuştur. Bu örnekler üzerinden tespit edilen genel kavramlar arasında, gerçekleşen etkileşim, değişim ve dönüşümler yorumlanmış, aynı zamanda topluma sunduğu alternatif yaşam modelleri ortaya konulmuştur. 20. yüzyılda, döneminin çağdaş mimarları tarafından birçok geleceğin konutu projesi üretilmiştir ve yeni yüzyılda bu üretimin hızı daha da artmıştır. Bu projelerin ortaya çıkış sebepleri, bazen dönemin hakim mimarisine ve yaşam şekline bir tepki, bazen dönemin getirilerini, teknolojiyi ve kullanıcı ihtiyaçlarını baz alarak toplum için alternatif yaşam senaryoları üretmek olmuştur. Sebepleri her ne olursa olsun, çağdaş mimarlar tarafından kavramsal strüktürü güçlü kurulmuş bu projelerin çoğu, bireye bugün ve gelecek için alternatif yaşam senaryoları içermektedir. Bu kavramların özellikle `hareket', `dinamizm', `mobilite', `esneklik', `kalite', `medya', `mahremiyet', `özel', `kamusal', 'dijitallik', `sanallık', `akıllılık', `hiper', `adaptasyon', `organiklik', `topografya', `doğa', 'ekoloji', `sürdürülebilirlik', `geçicilik' gibi belli başlı kavramlar üzerinde yoğunlaştığı, bu kavramların birbirleriyle sürekli bir etkileşim içerisinde olduğu, dönemin farklı etkileriyle değiştiği, geliştiği ve dönüştüğü görülmüştür. Bu kavramlar ve alternatif yaşam modelleri geleceğin konutları için önemli ipuçları olarak görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Alternatif Yaşam Modelleri, Geleceğin Konutu, hareket, dinamizm, süreklilik, mobilite, esneklik, kalite, medya, mahremiyet, özel, kamusal, dijitallik, sanallık, akıllılık, hiper, adaptasyon, organiklik, topografya, doğa, peyzaj, ekoloji, sürdürülebilirlik, geçicilik

Summary:

In this thesis, future housing projects designed by modern architects of the fast paced of 20th and 21st century are investigated. Most projects chosen are European based. Over the main trends observed from these examples, interaction, change and transformation achieved is evaluated, and at the same time the alternative life styles brought about are examined. Modern architects have completed numerous future housing projects in the 20th century, and the new century has only seen an increase in number of projects put forward. The motivation behind these projects is sometimes the rejection of the dominant architecture and the lifestyle of the era, and sometimes is providing alternative lifestyles by responding to residents? needs using newly available technology. Whatever the reason may be, most of these projects with a solid framework built by modern architects contain present and future alternative lifestyles to the individual. These lifestyles are observed to be focusing on concepts such as `dynamism?, `mobility?, `flexibilty?, `quality?, `media?, `intimacy?, `private?, `public?, `digital?, `virtual?, `smart?, `hyper?, `adaptation?, `organic?, `topography?, `nature?, `landscape?, `sustainability?, `temporality?, and to be constantly interacting and changing with different trends of the era. These concepts are important clues to alternative lifestyle models and future housing. Keywords: Alternative Living Models, Future Housing, Move, Dynamism, Continuity, Mobility, Flexibility, Quality, Media, Intimacy, Private, Public, Digital, Virtual, Smart, Hyper, Adaptation, Organic, Topography, Nature, Landscape, Ecology, Sustainability, Temporality