Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Alternative forms of internationalization: The case of Iran

Alternatif uluslararasılaşma biçimleri: İran örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 502510 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes different forms of internationalizations by concentranting on the theoretical discussions on the internationalization of capital and the state. With the examination of the political economic structures in the Islamic Republic of Iran and the development of alternative mechanisms in different moments of its integration into the international capitalist system, the study analyzes the triggers that generate varieties in the forms of integration. The research on the political and economic structures in Iran, with an emphasis on various accumulation strategies adapted by different dominant fractions, tends to reveal capacity of the agents to shape the degree of internationalization of their national states and economies. In this context, the study contextualizes internationalization process of the economy and state of the Islamic Republic of Iran and puts forth the dialectical relation between the domestic and international in the age of internationalization.

Summary:

Bu tez, sermayenin ve devletin uluslararasılaşması üzerine yapılmış kuramsal tartışmalarına odaklanarak, uluslararasılaşmanın farklı biçimlerini incelemektedir. İran İslami Cumhuriyeti'nin ekonomik/politik yapılarını ve uluslararası kapitalist sisteme eklemlenme sürecinde ortaya çıkardığı alternatif mekanizmaları mercek altına alan bu çalışma, ulus devletlerin küresel kapitalist sisteme eklemlenme biçimlerinde ortaya çıkan çeşitliliğin tetikleyici unsurlarını araştırmaktadır. Egemen sınıf fraksiyonlarının geliştirmiş oldukları farklı birikim stratejilerine vurgu yapılarak İran'daki politik ve ekonomik yapıların analizi, egemen toplumsal sınıfların kendi ulus devletlerinin ve ekonomilerinin uluslararasılaşma sürecini biçimlendirme kapasitelerini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, bu çalışma İran İslami Cumhuriyet'nin ekonomisinin ve devletinin uluslararasılaşması süreçlerini kavramsallaştırmakta ve uluslararasılaşma sürecinde yerel ile uluslararasının dialetktik ilişkisini göstermektedir.