Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

Alternative mathematical models for revenue management problems

Gelir yönetimi problemleri için alternatif matematiksel modeller

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268954 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, the seat inventory control problem is considered for airline networks from the perspective of a risk-averse decision maker. In the revenue management literature, it is generally assumed that the decision makers are risk-neutral. Therefore, the expected revenue is maximized without taking the variability or any other risk factor into account. On the other hand, risk-sensitive approach provides us with more information about the behavior of the revenue. The risk measure we consider in this study is the probability that revenue is less than a predetermined threshold level. In the risk-neutral cases, while the expected revenue is maximized, the probability of revenue being less than such a predetermined level might be high. We propose three mathematical models to incorporate the risk measure under consideration. The optimal allocations obtained by these models are numerically evaluated in simulation studies for example problems. Expected revenue, coefficient of variation, load factor and probability of the poor performance are the performance measures in the simulation studies. According to the results of these simulations, it shown that the proposed models can decrease the variability of the revenue considerably. In other words, the probability of revenue being less than the threshold level is decreased. Moreover, expected revenue can be increased in some scenarios by using the proposed models. The approach considered in this thesis is especially proposed for small scale airlines because risk of obtaining revenue less than the threshold level is more for this type of airlines as compared to large scale airlines.

Summary:

Bu çalışmada, havayolu ağları için koltuk envanter kontrolü problemi riskten kaçınan bir karar vericinin bakış açısıyla incelenmektedir. Gelir yönetimi literatüründe, genelde karar vericilerin risk-nötr olduğu varsayılmaktadır. Bundan dolayı, değişkenlik ya da başka bir risk faktörü göz önüne alınmadan beklenen gelir için en yüksek değer bulunmaya çalışılmaktadır. Öte yandan, riske duyarlı yaklaşım gelirin davranışı hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır. Bu çalışmada, gelirin belirlenmiş bir eşik değerinden düşük olması olasılığı risk ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Risk-nötr durumlarda, beklenen gelir için en yüksek değer elde edilirken gelirin belirlenmiş bir değerden düşük olması olasılığı yüksek olabilmektedir. Bu çalışmada, belirtilen risk ölçüsünü dikkate alarak üç matematiksel model önerilmiştir. Örnek problemler için, modellerden elde edilen optimal dağıtımlar simülasyon çalışmalarında sayısal olarak değerlendirilmiştir. Beklenen gelir, değişkenlik katsayısı, yük faktörü ve kötü performans olasılığı simülasyon çalışmalarında kullanılan performans ölçütleridir. Bu simülasyon sonuçlarına göre, önerilen modellerin gelirdeki değişkenliği azaltabildiği gösterilmiştir. Başka bir deyişle, gelirin eşik değerinden düşük olma olasılığı azaltılmıştır. Bunun yanında, bazı senaryolarda beklenen gelir önerilen yöntemler kullanılarak arttırılabilmiştir. Eşik değerinin altında gelir elde etme riski küçük ölçekli havayolu şirketlerinde büyük ölçekli şirketlere oranla daha yüksek olduğundan, bu tezde çalışılan yaklaşım özellikle küçük ölçekli havayolu şirketleri için önerilmektedir.