Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Bölümü

Alternative polyadenylation analysis in myelodysplastic syndromes, glioblastoma and gastric cancer

Myelodisplastik sendromlar, gliyoblastom ve mide kanserinde alternatif poliadenilasyon analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383094 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alternative polyadenylation (APA) is the process by which different length transcript isoforms are generated. Upon the changes in poly(A) tail positioning, especially in the 3' untranslated regions (UTRs), resulting mRNA isoforms may be regulated differently by negative or positive regulatory elements. Under normal circumstances, differential APA patterns have been observed during development or proliferation events. Therefore, such differential preferences of polyadenylation sites may be important in proliferative diseases. Indeed, APA events appear to be altered in cancer cells. A general trend towards 3' UTR shortening was observed in several cancers. The main aim of this study was to investigate alterations in APA patterns of myelodysplastic syndromes, glioblastoma multiforme and gastric cancer which are aggressive, rapidly proliferating diseases. To this end, APADetect, a probe-based microarray analysis tool, was used to analyze microarray datasets. For each transcript, the short/long ratio (SLR) values were calculated using the proximal and distal probe intensities according to poly(A) site location. Significant alterations in the SLR values were then detected by Significance Analysis of Microarrays (SAM). Further analyses were carried out to reveal any potential correlations with patients characteristics. Significantly altered transcripts were also analyzed for functional enrichment using gene ontology tools. Indeed, enrichment patterns could be seen in transcripts with functions related to both cell division cycle and tissue specificity. In addition to the bioinformatics based analyses, we focused on the TCF3 gene transcript which we observed to be commonly altered in the three diverse types of proliferative diseases that we analyzed and experimentally confirmed the presence of the shorter 3' UTR transcript isoform in a gastric cancer cell line. These results indicate that changes in APA patterns may be playing important roles in malignant transformations. While the results reported here are preliminary, we plan to extend these observations to an experimental setup to verify and investigate functional relevance. Further studies are necessary to identify novel diagnostic or prognostic markers for use in the medical field.

Summary:

Alternatif poliadenilasyon (APA) farklı uzunluklara sahip transkript izoformlarını oluşturan mekanizmadır. Özellikle 3' UTR (transle olmayan bölge) değişikliklerine bağlı olarak oluşan mRNA izoformları negatif veya pozitif düzenleyici elementler tarafından farklı düzenlemelere uğrayabilmektedir. Normal şartlarda, gelişme veya hücre bölünmesi gibi olaylarda özelleşmiş APA tercihleri görülebilir. Bu nedenlerle APA değişiklikleri yüksek bölünme özelliği gösteren hastalıklarda önemli olabilir. Gerçekten de APA olayları kanser hücrelerinde önemli görünmektedir. Farklı kanser türlerinde, 3'UTR kısalmasına yönelik bir eğilim görülmüştür. Bu çalışmanın genel amacı, agresif ve hızlı bölünme gösteren hastalıklar olan myelodisplastik sendromlar, gliyoblatom ve mide kanserlerinde APA değişikliklerini araştırmaktır. Bu amaçla, mikroçip datasetlerini analiz etmek için, prob-tabanlı mikroçip analiz aracı olan APADetect kullanıldı. Her transkript için, poly(A) eklenme bölgesine bağlı olarak proksimal ve distal prob sinyallerinden kısa/uzun oranı (SLR) hesaplandı. Kısa/uzun oranında önemli değişiklikler Mikroçiplerin Anlamlılık Analizi (SAM) ile belirlendi. Daha sonra yapılan analizlerle bu değişikliklerin hasta özellikleri ile herhangi bir korelasyon gösterip göstermediğine bakıldı. Önemli derecede değişen transkriptler ayrıca gen ontolojisi araçları kullanılarak görevsel yoğunlaşmalar için analiz edildi. Gerçekten de özellikle hücre bölünme döngüsünde veya dokuya özel görevleri olan birtakım genlerde yoğunlaşma eğilimleri görüldü. Biyoinformatik analizlere ek olarak, incelediğimiz üç farklı proliferatif hastalıkta ortak olarak değişen TCF3 gen transkriptiyle ilgilendik ve kısa 3' UTR izoformun varlığını bir mide kanseri hücre hattında deneysel olarak doğruladık. Bu sonuçlar APA motiflerindeki değişikliklerin habis dönüşümlerde önemli roller oynayabileceğini göstermektedir. Burada bildirilen sonuçlar başlangıç niteliğinde olmakla birlikte, işlevsel ilişkilendirmeleri doğrulamak ve araştırmak için gözlemlediklerimizi deneysel kurulumla genişletmeyi amaçlıyoruz. Yeni tanısal veya prognostik markerlerin tıp alanında kullanılmak üzere belirlenmesi için daha ileri çalışmalar gerekmektedir.