Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Alterne form irritabl barsak sendromlu hastaların ishal ve kabızlık dönemlerinde yemek sonrası trombositten fakir plazmada 5-hidroksitriptamin düzeyleri değişiyor mu?

Does the platelet depleted plasma 5-hydroxytryptamine concentration following meal ingestion differ between diarrhea period and constipation period of alternating type irritable bowel syndrome patients?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 225271 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve Amaç: Serotonin (5-hidroksitriptamin [5-HT]) ? modüle edici ajanların irritabl barsak sendromu (İBS) tedavisindeki başarıları, 5-HT'nin İBS'deki rolünü değerlendiren çalışmaları teşvik edici olmuştur. Karbonhidrattan zengin bir yemek sonrası trombositten fakir plazmada 5-HT konsantrasyonları ve gastrointestinal semptomlar ishal-baskın İBS hastalarında, kabızlık-baskın İBS hastalarında ve sağlıklı bireylerde farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, alterne form İBS'li hastaların kabızlık ve ishal dönemlerinde açlık ve tokluk sırasında trombositten fakir plazmada 5-HT konsantrasyonlarını ölçmek, gastrointestinal semptomatoloji ile ilişkisini değerlendirmek ve hastaların kabızlık ve ishal dönemleri ile kontrollerin sonuçlarını karşılaştırmaktır.Materyel ve Metod: Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık semptomları olan 9 İBS hastası (K/E: 7/2, 18-43 yaş arası; ortanca yaş: 33) ve 9 sağlıklı kontrol (K/E: 7/2, 18-46 yaş arası; ortanca yaş: 33), bu kesitsel çalışmaya alındı. Standart karbonhidrattan zengin (457 kcal) bir yemekten bir saat önce bir kez ve yemek sonrası yarım saat aralar ile 3 saat boyunca trombositten fakir plazmada 5-HT konsantrasyonları ölçüldü. Hastalarda bu ölçümler kabızlık ve ishal dönemlerinde olmak üzere iki kez yapıldı. Serum 5-HT konsantrasyonu, elektrokimyasal dedektörün kullanıldığı ?high-performance liquid chromatography? yöntemi ile ölçüldü. Karın ağrısı, şişkinlik ve acil tuvalet ihtiyacı gibi İBS semptomatolojisi işlem boyunca değerlendirildi.Bulgular: İBS hastaları ishal dönemlerinde özellikle postprandial 30.dk'da (p<0.05) olmak üzere kabızlık dönemlerine göre daha yüksek 5-HT konsantrasyonuna sahip bulundu. İshal dönemlerinde açlık konsantrasyonlarına göre yemek sonrası 30. dk'da trombositten fakir plazmada 5-HT'deki artış, kabızlık dönemlerindeki ve kontrollerdeki artışa göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Trombositten fakir plazmada 5-HT düzeyleri ile semptom skorları arasında anlamlı bir ilişki bulunmasa da, hastaların ishal dönemlerinde kontrollere göre daha kötü postprandial semptomatoloji saptandı (p<0.05).Sonuç ve Yorum: Alterne form İBS'li hastalarda yemek sonrası trombositten fakir plazmada 5-HT konsantrasyonları kabızlık ve ishal dönemlerinde değişkenlik göstermektedir. Postprandial semptomatoloji, ishal periyodunda daha belirgin olmaktadır. Bu sonuçlar, kabızlık ve ishal dönemlerindeki plazma serotonin düzeylerindeki farklılıkların alterne form İBS'de semptomların belirlenmesinde ve patogenezde önemli olabileceğini göstermektedir.

Summary:

Background and Aims: Therapeutic successes with serotonin (5-hydroxytryptamine [5-HT])-modulating agents encouraged re-examination of the role of 5-HT in irritable bowel syndrome (IBS). Platelet-poor plasma 5-HT concentrations and gastrointestinal symptoms after a carbohydrate-rich meal may differ in diarrhea-dominant IBS patients, constipation-dominant IBS patients and healthy subjects. Our aim was to measure concentrations of platelet-poor plasma 5-HT and to assess any relationship to gastrointestinal symptomatology under fasting and fed conditions in patients with alternating type IBS during both constipation and diarrhea periods seperately and to compare the results of both periods eachother and with the results of control subjects.Materials and Methods: Nine IBS patients with alternating diarrhea and constipation symptoms (Female/Male: 7/2, aged 18-43 years; medain age 33) and 9 healthy controls (Female/Male: 7/2, aged 18-46 years; median age 33) enrolled in this cross-sectional study. Serial platelet-poor plasma 5-HT concentrations were measured for one hour under fasting condition and for 3 hours after a standart carbohydrate meal (457 kcal). Patients underwent same measurements during both their constipation and diarrhea periods seperately. Serum 5-HT concentrations were determined by high-performance liquid chromatography with electrochemical detector. IBS symptomatology, in particular abdominal pain, bloating and urgency to defecate were assessed thoroughout the study.Results: IBS patients exhibited higher concentrations of platelet-poor plasma 5-HT under fed conditions during diarrhea period, especially at postprandial 30 min (p<0.05) compared with the concentrations during their constipation period. Increases in postprandial platelet-poor plasma 5-HT concentrations relative to fasting concentrations were also significantly higher during diarrhea period of IBS patients than those during constipation period of same patients and controls (p<0.05). Although there was no significant correlation between platelet-poor plasma 5-HT concentrations and symptoms scores, patients had worse postprandial symptomatology during diarrhea compared with controls (p<0.05).Conclusions: Platelet-poor plasma 5-HT concentrations after meal ingestion differ in alternating type IBS patients according to the constipation or diarrhea period. Postprandial symptomatology is also more prominent during the diarrhea period. These results suggest that differences between plasma levels of serotonin during diarrhea and plasma levels of serotonin during constipation may underlie the pathogenesis of alternating type IBS and could be involved in some aspects of symptomatology.