Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Celal Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı

Altı sigma metodolojisi ve otomotiv sektöründe bir örnek olay incelemesi

Six sigma methodology and a case study in the turkish automotive industry

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 230513 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kalite kavramı, rekabet gücünü arttırmak isteyen işletmeler için oldukça önemli bir unsur haline gelmiştir. Firmalar rekabet avantajı sağlayabilmek için kaliteli ürün üretirken aynı zamanda bu ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerinin de karşılamasına dikkat etmek durumundadırlar. Altı Sigma, müşteri istek ve gereksinimleri ile uyumlu ürün veya hizmet üretebilmek için geliştirilmiş, üretim süreçlerindeki değişkenliğin azaltılması yoluyla süreç kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen önemli metodolojilerden birisidir. Bu çalışmanın temel amacı, Altı Sigma metodolojisinin önemini vurgulamak ve Altı Sigma'yı uygulamayı düşünen firmalara yol göstermek için metodolojinin yararlarını göstermektir. Bu amaçla birinci bölümde, Altı Sigma'nın tanımı, kavramları ve genel özellikleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise Altı Sigma metodolojisinin uygulanmasında kullanılan süreçten ve yararlanılan istatistiksel yöntemlerden bahsedilmiştir. Uygulama kısmında da otomotiv sektöründe yan sanayi olarak faaliyet gösteren bir firmada Altı Sigma metodolojisinin uygulaması incelenmiştir. Çok sayıda hatanın meydana geldiği ve firma için önemli olan bir süreçte Altı Sigma uygulanması sonucu, süreçte meydana gelen hataların büyük ölçüde azaldığı ve bu iyileştirmenin firmaya somut kazançlar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Summary:

The concept of quality has become an important element for the enterprises wishing to increase their competitiveness. In order to gain competitive advantages, companies should not only manufacture quality products but also pay attention that these products satisfy the needs, wants and requirements of the customer. Six Sigma, by reducing the variability in the manufacturing processes, is one of the major methodologies developed to help manufacture products which are compliant with customers? needs, wants and requirements. The main goal of this study is to emphasize the importance of the Six Sigma methodology and to state the benefits of the methodology so as to guide the companies considering applying Six Sigma. In this regard, we focus in the first chapter on the definition, concepts and general features of Six Sigma. In the second chapter, we mention about the process used in applying the Six Sigma methodology and the statistical methods benefited. In the third chapter which is also the application section of the study, we examine how the methodology is applied in a company which operates in an automotive side industry. This examination revealed that the application of Six Sigma have reduced errors in a process which is important for the company and in which many errors used to occur. Reducing the errors in the process brought significant gains to the company and that improvement along with the theoretical reasoning in the thesis confirms the overall importance of Six Sigma methodology.