Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Altı sigma metodolojisi ve seramik sektöründe bir uygulama

Six sigma methodology and an application in ceramic industry

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 298023 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde ?Altı Sigma Metodolojisi ve Seramik Sektöründe Bir Uygulama? konusu incelenmiştir. Gelişen yönetim yaklaşımları, firmaları küresel rekabet karşısında ayakta tutabilmek, rekabet edebilir kılmak ve rakiplerine karşı fark yaratarak sektöründe öncü olabilmek için yeni üretim ve yönetim yaklaşımlarını öğrenmeye ve uygulamaya zorlamıştır. Kalite kavramının önemi her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Muayene, Kalite Kontrol ve Toplam Kalite Yönetimi derken şimdi de Altı Sigma'nın başarısı tartışılmaktadır.Son yıllarda en çok kullanılan kalite geliştirme yöntemlerinden biri, Altı Sigma yaklaşımıdır. Altı Sigma; müşteri odaklı ürünlerin, servis kalitesinin, süreçlerin sürekli geliştirilmesi ve organizasyonel başarının kilit noktasıdır; kaliteyi, kalitenin kilit noktalarını belirgin biçimde kullanan bir rehberdir. Altı Sigma, firmalara müşteri memnuniyeti düşük maliyet ve sürekli gelişim sunmaktadır.Bu çalışmanın birinci bölümünde kalite kavramı açıklanmış, toplam kalite yönetimi tarihsel gelişimi ve ilkeleri ele alınarak incelenmiştir. İkinci bölümde kalite geliştirme yöntemlerinden biri olan Altı Sigma Metodolojisi genel hatlarıyla anlatılmış ve son bölümde Kaleseramik A.Ş.'de yürütülen Altı Sigma projelerinden bir uygulama ele alınmıştır. Proje çalışması seramik kaplama malzemeleri üretimi gerçekleştirilen fabrikada, satın alınan malzemelere ait stok maliyetlerini düşürmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme ve Kontrol olmak üzere beş aşamadan oluşturulan stok azaltma çalışmaları, sırasıyla, birimler tarafından aktif olarak kullanılmakta olan malzeme stoklarının azaltılması ve fabrika tarafından kullanımdan kaldırılmış atıl stokların azaltılması çalışmaları olarak iki grupta incelenmiştir. Her aşamanın çıktısı Beyin Fırtınası, CTQ Ağaç Diyagramı, SIPOC Diyagramı, Sebep-Sonuç Matrisi, Pareto Analizi vb. Altı Sigma Teknikleri kullanılarak tespit edilmiştir. Proje sonucunda 2.000.000 TL'lik stok tutarının azaltılmasıyla yıllık yüzde 22,13 olan faiz oranı ile 443.000 TL finans geliri sağlanmıştır.

Summary:

In this thesis, ?Six Sigma Methodology and An Application in Ceramic Industry? have been studied. In rapidly globalizing world, production centers have begun to shift to the countries which achieve the high-quality production with the lowest cost. Developing management approaches force the firms learn and implement new production and management approaches to sustain in the force of global competition and become the leading sector by creating a difference. The importance of the concept of Quality is being felt more every day. The success of Six Sigma is being discussed today beyond Quality Control and Total Quality Management.In recent years, one of the most widely used methods of quality development is Six Sigma. Six Sigma is the key of customer-oriented products, service quality, improvement in processes, the key to success of organizations and is also a guide using the key points of quality. Six Sigma provides companies lower costs, customer satisfaction and continuous improvement.In the first part of this study the concept of quality is explained and Total Quality Management is studied by discussing its historical management and principles. In the second part of this study Six Sigma methodology, one of the methods of quality improvement, is emphasized and in the last part one of the Six Sigma projects which were applied in Kaleseramik Company is undertaken respectively. Project work is implemented to decrease the purchased materials inventory cost in Ceramics Covering material producing factory. Inventory decreasing studies which is created in five stages; Define, Measure, Analyze, Improve and Control has two aims; to reduce the stocks of active materials that are being used by the units and reducing the inactive stocks that are not using by the factory. The output of each stage was determined by using Six Sigma techniques which are Brainstorming, CTQ Tree Diagram, SIPOC Diagram, Cause-Effect Matrix, Pareto Analysis and so on. As a result of the Project 443.000 TL financial income is provided with 22,13 percent annual interest rate by reducing the 2.000.000 TL amount of stock.