Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Altı sigma metodolojisi ve Türkiye'deki uygulamaları

Six sigma methodologies and research about its implementation in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142536 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada "Altı Sigma Metodolojisi" ele alınmaktadır. Altı Sigma'nm kalite anlayışına kattığı yeni boyut ile iş dünyasına kazandırdıkları ortaya konulmuş, temel özelikleri ortaya çıkartılarak Türkiye'deki şirketler üzerinde uygulanabilirliği ile ilgili bir araştırma yapılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmekte ve öneriler sunulmaktadır. Birinci bölümde Altı Sigma metodolojisi ortaya çıkana kadarki kalite anlayışları geçmişten günümüze anlatılmıştır. Bu bölümde özellikle toplam kalite yönetimi ile ilgili bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Altı Sigma anlayışı, Altı Sigma'nın farklı noktaları, değişkenlik ve kalite maliyetleri arasındaki ilişki ve Altı Sigma'nın değişkenliği azaltarak işletmelere kazandırdığı yararlar açıklanmıştır. Üçüncü bölümde Altı Sigma Metodolojisinin aşamaları ve bu aşamalarda kullanılan araçlar açıklanmakta, organizasyondaki roller ve organizasyon genelinde farklı uygulama stratejileri anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde Altı Sigma ile Toplam Kalite Yönetimi ilişkisi karşılaştırmalar yapılarak anlatılmaktadır. Ayrıca kalite fonksiyon yayılım ve hata türü etkisi analizinin Altı Sigma ile tasarım aşamalarında ilişkileri açıklanmıştır. Altı Sigma'nın kalite ödülleri ve kalite mükemmellik anlayışları ile ilişkisi bu bölümde araştırılmıştır. Beşinci bölümde Türkiye'de yapılan Altı Sigma uygulamalarına yer verilmiştir. Türkiye'de Altı Sigma metodolojisi uygulayan altı şirketin Altı Sigma deneyimleri anlatılmaktadır. Altıncı bölümde ilk beş bölümde yapılan araştırmalar sonrasında ortaya çıkan Altı Sigma önermeleriyle ilgili bir anket çalışmasına yer verilmiştir. Mükemmellik anlayışı doğrultusunda Türkiye'deki şirketlerin Altı Sigma'ya olan ihtiyaçları ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Sonuçlar ve öneriler kısmında ise, yapılan araştırmadan elde edilen bilgiler değerlendirilerek sonuçlar ortaya konulmakta ve önerilerde bulunulmaktadır. ıx

Summary:

SUMMARY The subject of this study is "Six Sigma Methodology". The new perception of quality through out Six Sigma and its benefits to business world are stated and principles of Six Sigma are exposed. Therefore a research is made to point out how possible to implement Six Sigma for Turkish companies and the results are evaluated and suggestions are made. In chapter 1, the evolution of quality are explained from past to today. There is information about total quality management in this chapter. In chapter 2, Six Sigma concept, its different points, relationship between variance and quality costs and benefits that Six Sigma obtains for organizations by reducing variance are explained. In chapter 3, steps of Six Sigma methodology and the tools used in these steps are described. Six Sigma roles and different strategies for implementation are also explained in this chapter. In chapter 4, the relationship between Six Sigma and total quality control is explained by comparing. It is stated that Quality Function Deployment (QFD) and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) are important for Six Sigma at design phase. Quality awards and excellence models are explained and Six Sigma and business excellence are related in this chapter. In chapter 5, Six Sigma implementations in Turkey are taken place. The experiences of six companies which had used Six Sigma are explained briefly in this chapter. In chapter 6, a survey research is made through out the suggestions, which are revealed during literature research and experiences of Turkish companies. In this research, Six Sigma requirement of Turkish companies for business excellence is tried to be exposed. Results and suggestions are described at the end of this thesis. In this research, it's seen that Six Sigma is an opportunity for Turkish companies. Turkish companies participates the major suggestions of Six Sigma.