Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Altı sigma metodu ve bir şirket uygulaması

Six sigma method and an implamentation of the method

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 152247 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Programı : Endüstri Mühendisliği Tez Danışmanı : Doç. Dr. Coşkun ÖZKAN Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Aralık 2003 ÖZET ALTI SİGMA METODU VE BİR ŞİRKET UYGULAMASI Birant AKARSLAN Bu çalışmada, Altı Sigma metodunun temelini oluşturan tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme, kontrol yöntemleri detaylı bir biçimde incelenmiştir. Altı Sigma baz olarak istatistiki işlemlere dayandığından, metodu oluşturan temel istatistik bilgisi üzerinden geçilmiş ve bunu müteakip ileri düzeyde istatistik bilgisi verilmiştir. Ayrıca Altı Sigmanın dünya üzerindeki başarı öykülerinden ve firmalara kazandırdıklarından bahsedilmiştir. Toplam Kalite Yönetimi metodlarıyla birebir bağımlı olmalarından dolayı Toplam Kalite Yönetiminde kullanılan belli başlı metodlara da değinilmiştir. Yüksek lisans tezinin bir sonraki aşamasında bir Altı Sigma uygulamasının bir firmada adım adım nasıl uygulanabileceğine değinilmiştir. Altı Sigmanın uygulaması esnasında tanımlama aşamasındaki önemli aşamalardan proje sözleşmesi, proses haritası, müşterinin sesi gibi bileşenlere, ölçme safhasında akış şemaları, neden sonuç diyagramlarına, analiz safhasında regresyon, korelasyon ve merkezi limit teoremlerine, iyileştirme ve kontrol safhalarında ise atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemlerden bahsedilmiştir. Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Tanımla, Ölç Bilim Dalı Sayısal Kodu: 605

Summary:

University : Istanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Industrial Engineering Programme : Industrial Engineering Supervisor : Ass. Prof. Coşkun ÖZKAN Degree Awarded and Date : Master' s Degree - December 2003 ABSTRACT SIX SIGMA METHOD AND AN IMPLEMENTATION OF THE METHOD Birant AKARSLAN In this thesis, the methods which Six Sigma way, depends on such as define, measure, analyze, improve and control have been examined thoroughly. As Six Sigma is based on statistical calculations, basic statistical methods are studied and after that advanced statistical information has been given. Biesdies, case studies and success stories are searched. Since Six Sigma is dependent on Total Quality Management, most of the TQM methods are also mentioned. In the next step of the thesis, the methods to apply a Six Sigma project in a firm are taught step by step. During this implementation, the important steps such as Project Contact, Process Map, Voice of Customer during "define" level, components such as Flow Charts and Cause Effect Matrices during "measure" level, rgression and corelation during "analyze" level, and the steps and precautions to be taken during the "improve" and "control" level are mentioned. Keywords: Six Sigma, Define, Measure Science Code: 605 XI